Home Projects JTAG-lock-pick
JTAG-lock-pick
User Rating: / 117
PoorBest 
Written by Freddie Chopin   
Wednesday, 02 September 2009 17:59
Article Index
JTAG-lock-pick
Galeria
All Pages

JTAG-lock-pickJTAG-lock-pick to JTAG do procesorów z rdzeniem ARM pod??czany do komputera PC przez magistral? USB. Projekt ten bazuje na istniej?cym rozwi?zaniu firmy Amontec o nazwie JTAGkey. Urz?dzenie oparte jest o uk?ad FTDI FT2232, czyli dwukana?owy konwerter USB <=> UART/FIFO. Zaprojektowany uk?ad na pierwszym kanale udost?pnia interfejs JTAG, natomiast na drugim pe?ny interfejs UART/RS-232 (RXD, TXD, RTS, CTS, DCD, DSR, DTR, RI) z mo?liwo?ci? do??czenia konwertera RS-485. Projekt JTAG-lock-pick tworzony by? jako rozwi?zanie bezkompromisowe i rozbudowane, wykorzystuj?ce wszystkie mo?liwo?ci zastosowanych uk?adów.

Interfejs JTAG pozwala na osi?gni?cie cz?stotliwo?ci zegara do 6MHz. Dzi?ki wykorzystaniu magistrali USB urz?dzenie mo?na pod??czy? do praktycznie ka?dego istniej?cego komputera PC, co nie jest mo?liwe przy wykorzystaniu interfejsu równoleg?ego (LPT), który odchodzi ju? w ca?kowite zapomnienie. Dzi?ki zastosowaniu zaawansowanych uk?adów buforuj?cych z serii 74LVC mo?liwa jest komunikacja z uk?adami zasilanymi napi?ciami z bardzo szerokiego zakresu – od oko?o 1,6V do 5,5V.

Jednym z za?o?e? projektu by?o udost?pnienie zarówno interfejsu UART jak i RS-232. Cztery najwa?niejsze linie interfejsu UART (RXD, TXD, RTS, CTS) s? równie? buforowane przez uk?ady serii 74LVC. Pozosta?e linie s? sterowane bezpo?rednio przez uk?ad FT2232 – sygna?y wyj?ciowe maj? poziom 5V, natomiast próg „logicznej jedynki” dla sygna?ów wej?ciowych wynosi (typowo) oko?o 1,6V. Wybór pomi?dzy interfejsem RS-232 a UART realizowany jest automatycznie na podstawie obecno?ci napi?cia zasilaj?cego uk?ady buforuj?ce interfejsu UART – je?li napi?cie to jest wy?sze ni? oko?o 1,7V aktywowany jest interfejs UART. Dzi?ki doprowadzeniu do gniazda UART sygna?u TXDEN mo?liwe jest do??czenie do ca?ego uk?adu konwertera RS-485.

Zaprojektowany uk?ad umo?liwia zasilanie uk?adów buforuj?cych, a wi?c i uk?adu docelowego, poprzez gniazda JTAG/UART, ze strony komputera PC napi?ciem 3,3V lub 5V. Szyny zasilaj?ce bufory odpowiedzialne za UART i JTAG s? od siebie rozdzielone, dodatkowa zworka umo?liwia zwarcie ich ze sob?, dzi?ki czemu mo?liwe s? ró?ne konfiguracje napi?ciowe.

Wybór JTAGkey'a jako bazy dla projektu JTAG-lock-pick podyktowany by? g?ównie faktem du?ych mo?liwo?ci tego urz?dzenia, dlatego te? uk?ady te s? ze sob? ca?kowicie kompatybilne ze strony programowej. JTAGkey – a wi?c i JTAG-lock-pick – posiada rozdzielone linie SRST i TRST, które mo?na dodatkowo niezale?nie konfigurowa? na prac? w trybie push-pull lub open-drain. Rozwi?zanie firmy Amontec jest wspierane przez wiele aplikacji, a co za tym idzie w programach tych dost?pne s? gotowe konfiguracje dla tego uk?adu, nie ma wi?c potrzeby tworzy? ich r?cznie. Dodatkowo firma Amontec na swojej stronie udost?pnia aplikacje pozwalaj?ce na programowanie przy u?yciu tego JTAGa uk?adów FPGA, CPLD oraz AVR plikami typu SVF.

Projekt JTAG-lock-pick jest nast?pc? projektu 4R|\/|-JT4G Rev02, eliminuj?cym kilka jego istotnych wad. Przede wszystkim poprzednik mia? zwarte linie SRST i TRST „z za?o?enia”, a dodatkowo zastosowany tam uk?ad buforuj?cy 74VHC244 mia? istotn? wad?, która objawia?a si? przebiciem napi?? wej?ciowych przez diody zabezpieczaj?ce jego wej?cia na niepod??czon? lini? zasilania, co by?o bardzo myl?ce, cho? ca?kowicie bezpieczne dla JTAGa jak i uk?adu docelowego. Obydwa te problemy nie s? obecne w projekcie JTAG-lock-pick.

Osoby zainteresowane takim JTAGiem zapraszam do formularza kontaktowego, warto te? obserwowa? forum elektrody gdzie równie? pojawi si? informacja o ponowieniu zamówie?.

Temat na forum mikrokontrolerów

Temat na forum DIY

W dziale Download > Projekty > JTAG-lock-pick dost?pnych jest kilka plików zwi?zanych z tym projektem: manual (wraz ze schematem i wykazem elementów), gotowy template do EEPROMu oraz sterowniki (zarówno korzystaj?ce z ftd2xx.dll jak i z libusb-win32).Last Updated on Friday, 11 September 2009 16:35