Strona g?ówna

Menu g?ówne

Witaj na stronie Chopina!
JTAG-lock-pick - wersja BASIC
Wpisany przez Freddie Chopin   
Niedziela, 03 Maj 2009 19:33

Dawno nic nowego nie pojawi?o si? na stronie, wi?c pomy?la?em, ?e mo?e warto wrzuci? fotki zmontowanego kiedy? przezemnie JTAG-lock-picka w wersji BASIC. Ale mo?e po kolei...

Jak niektórym wiadomo (a inni zaraz si? dowiedz?), JTAG-lock-pick mo?e zosta? posk?adany zasadniczo w dwóch wersjach (nie licz? miliona mo?liwych kombinacji):

  • FULL - JTAG + UART + RS-232,
  • BASIC - jedynie JTAG.

Oczywi?cie nic nie stoi na przeszkodzie, aby stworzy? wersje po?rednie - na przyk?ad JTAG + UART lub JTAG + RS-232.

Zdj?cia wersji FULL zobaczy? mo?na w poprzednim newsie oraz na forum elektrody, niemniej jednak zdj?cia wersji BASIC nie by?y nigdzie publikowane. Przedstawiam wi?c JTAG-lock-pick w wersji BASIC - p?ytk? z elementami oraz ca?o?? zamkni?t? w obudowie.

JTAG-lock-pick BASIC JTAG-lock-pick BASIC JTAG-lock-pick BASIC
JTAG-lock-pick BASIC   

(zdj?cia w wy?szej rozdzielczo?ci - TUTAJ - ko?cowe zdj?cia albumu)

Jak wida? na p?ytce jest sporo wolnego miejsca (; Có?...

W przygotowaniu jest kilka artyku?ów (g?ównie o ARMach i programowaniu), strona wi?c nie umar?a! Nie zapomnia?em równie? o manualu do JTAG-lock-picka, wi?c - STAY TUNED!

Zmieniony: Czwartek, 20 Sierpień 2009 17:22
 
JTAG-lock-pick ju? gotowy!
Wpisany przez Freddie Chopin   
Ĺšroda, 18 Marzec 2009 09:13

News lekko spó?niony, bo wynik?o kilka problemów z serwerami i stron?.

Projekt JTAG-lock-pick okaza? si? 100% sukcesem [; Uk?ad ruszy? zaraz po zlutowaniu, która to czynno?? okaza?a si? w sumie prosta, cho? PCB jest niesamowicie upakowane elementami. Poni?ej przedstawiam podstawowe zdj?cia p?ytki, uk?adu i ca?o?ci zamkni?tej w obudowie.

JTAG-lock-pick JTAG-lock-pick JTAG-lock-pick
JTAG-lock-pick JTAG-lock-pick JTAG-lock-pick

(wi?cej zdj?? mo?na znale?? pod TYM adresem)

Informuj? równie?, ?e niestety wszystkie posiadane przezemnie p?ytki i komplety cz??ci s? zamówione. Zapisuje ewentualnie na "list? rezerwow?". Je?li za? b?dzie wystarczaj?co du?o ch?tnych, to nie ma najmnijeszego problemu, aby ca?e zamówienie ponowi?. Projekt uwa?am za bardzo udany i nie planuje w nim chwilowo ?adnych zmian, wi?c kolejne - ewentualne - zamówienie by?oby szybsze ni? to pierwsze. O szczegó?y pyta? przez forumlarz kontaktowy lub przez forum Elektrody.

W dziale Download > Projekty > JTAG-lock-pick znajduje si? kilka podstawowych plików umo?liwiaj?cych posk?adanie (schemat, BOM oraz zawarto?? i opis kompletów) i uruchomienie (template EEPROMu dla MProga, sterowniki oraz bardzo krótka instrukcja uruchomienia i instalacji) uk?adu, cho? do kompletnej dokumentacji - aktualnie tworzonej - jeszcze troch? brakuje... Cierpliwo?ci - na pewno powstanie!

Zmieniony: Czwartek, 20 Sierpień 2009 17:28
 
Wpisany przez Freddie Chopin   
Poniedziałek, 16 Marzec 2009 13:16

W dziale Download > Projekty > JTAG-lock-pick pojawi?a si? finalna wersja schematu nowego JTAGa do ARMów - projekt nosi nazw? JTAG-lock-pick. Wi?cej informacji -> forum elektrody. Zapraszam osoby zainteresowane do ?ci?gania schematu. Na podstawie schematu zaprojektowane zosta?o PCB przedstawione poni?ej.

JTAG-lock-pick PCB JTAG-lock-pick PCB JTAG-lock-pick PCB
JTAG-lock-pick PCB   

Zmiany jakie zosta?y wprowadzone wzgl?dem poprzedniej wersji (0.0.3):

  • w ramach zasadniczej minimalizacji ca?o?ci uk?adu zastosowano bufory podwójne 74LVC2G125 w miejsce pojedynczych ...1G125 - daje to oszcz?dno?? miejsca g?ównie za spraw? zmniejszenia ilo?ci kondensatorów filtruj?cych zasilanie,
  • usuni?ty zosta? jeden z inwerterów 74LVC1G14 - napi?cie 3.3V jest aktywne stale, a dioda D_USB jest wysterowana bezpo?rednio z pinu PWREN,
  • du?o zmian w kolejno?ci pod??czenia sygna?ów do elementów typu konkretne bufory lub drabinki rezystorowe.

Jutro zamawiam p?ytki (; Termin realizacji - 12 dni roboczych, czyli drugi tydzie? marca. Stay tuned!

Zmieniony: Czwartek, 20 Sierpień 2009 17:22
 
OpenOCD 0.1.0 - instalator dla systemu Windows
Wpisany przez Freddie Chopin   
Poniedziałek, 16 Marzec 2009 13:06
W dziale Download > Programy > OpenOCD zamieszczone zosta?o OpenOCD 0.1.0 skompilowane dla systemu Windows, w postaci wygodnego instalatora w formacie *.msi (Microsoft Installer). OpenOCD umo?liwia wykorzystanie wielu JTAGów do ARMa w opensource'owych toolchainach, w których debuggowanie oparte jest o GDB.
Zmieniony: Czwartek, 20 Sierpień 2009 17:29
 
Wpisany przez Freddie Chopin   
Poniedziałek, 16 Marzec 2009 12:42

audio spectrum analyzer

Przedstawiam urz?dzenie, którego funkcj? jest pomiar charakterystyk cz?stotliwo?ciowych urz?dze? i systemów audio. Charakterystyki cz?stotliwo?ciowe to nic innego jak transmitancja, a mierzonym obiektem mo?e by? wszystko do czego mo?na wpu?ci? sygna? liniowy i odebra? sygna? liniowy lub mikrofonowy.

Dlaczego to zrobi?em?

Urz?dzenie powsta?o jako moja praca magisterska. Zaj??o ca?kiem sporo czasu i poch?on??o ca?kiem niezle koszty w sumie, ktore by?yby jeszcze wi?ksze gdyby nie mo?liwo?? zamawiania próbek od pewnych firm (;

Za?o?enia

Za?o?eniem by?o skonstruowanie urz?dzenia maksymalnie autonomicznego, dlatego te? sprz?cik do dzia?ania wymaga jedynie zasilania sieciowego i niczego ponad to. Mo?liwe jest podpi?cie urz?dzenia do komputera PC, dzi?ki czemu mo?na na owego peceta wys?a? wszystkie dane wygenerowane, zgromadzone i obliczone przez urz?dzenie (o tym jeszcze dalej).

Przyk?ady zastosowania:

  • pomiar charakterystyki cz?stotliwo?ciowej urz?dzenia przetwarzaj?cego takiego jak equalizer, procesor d?wi?ku, procesor g?o?nikowy, mikser, ... ,
  • pomiar charakterystyki cz?stotliwo?ciowej g?o?nika (pomiar mikrofonem wzorcowym),
  • pomiar charakterystyki cz?stotliwo?ciowej systemu nag?osnieniowego (pomiar mikrofonem wzorcowym),
  • ...
Zmieniony: PiÄ…tek, 12 Czerwiec 2009 12:12
 
«PoczÄ…tekPoprzednia12345678910NastÄ™pnaOstatnie»

Strona 9 z 10