Strona g?ówna

Menu g?ówne

Witaj na stronie Chopina!
OpenOCD 0.2.0 - service release 1
Wpisany przez Freddie Chopin   
Sobota, 29 Sierpień 2009 15:41

Dotychczas dost?pny w dziale Download instalator OpenOCD w wersji 0.2.0 zast?piony zosta? wersj? 0.2.0-SR1, czyli service release 1. Podstawowy sk?adnik instalatora - plik wykonywalny openocd.exe nie uleg? zmianie, jest to wci?? podstawowa wersja 0.2.0. Zmianie uleg?y jedynie zawarte w paczce sterowniki libusb-win32 dla JTAGów opartych o uk?ad FT2232. W chwili obecnej sterownik ten zawiera wpisy dla wi?kszo?ci istniej?cych JTAGów na tym uk?adzie. Dodatkowo w archiwum wraz ze sterownikami znajduje si? plik info.txt, który opisuje szczegó?y u?ywania tego sterownika z JTAGami opartymi o FT2232. Zmiana ta podyktowana by?a problemami jakich do?wiadczali u?ytkownicy z tymi sterownikami.

Reinstalacja polecana jest wszystkim tym, którzy posiadaj? JTAGa opartego o FT2232 i do tej pory nie uda?o im si? przebrn?? przez proces instalacji sterowników.

Zmieniony: Sobota, 29 Sierpień 2009 16:14
 
Manual do JTAG-lock-pick
Wpisany przez Freddie Chopin   
Czwartek, 20 Sierpień 2009 17:06

W ko?cu zawzi??em si?, przysiad?em i... sko?czy?em tworzy? kompletn? instrukcj? do JTAG-lock-pick. Efekty tego (mocno przed?u?aj?cego si?) procesu twórczego mo?na pobra? w dziale Download > Projekty > JTAG-lock-pick. Troch? przysz?o na to czeka?, ale... lepiej pó?no ni? wcale (; .

Na 29-ciu stronach znalaz?y si?:

 • opis projektu - jego funkcjonalno?ci, motywów powstania i za?o?e? towarzysz?cych projektowaniu,
 • techniczny opis uk?adu - elementów sk?adowych, p?ytki PCB, obudowy, ró?nych wersji JTAGa, z??cz,
 • opis procesu instalacji sterowników i programowania EEPROMu,
 • szczegó?y dotycz?ce u?ytkowania JTAGa - opis diod LED i zworek,
 • wskazówki dotycz?ce u?ytkowania uk?adu z oprogramowaniem OpenOCD lub CrossWorks,
 • par? innych mniej istotnych, cho? przydatnych, detali,
 • schemat uk?adu,
 • lista elementów.

Plik ten zast?puje opublikowan? wcze?niej "ultra krótk? instrukcj?" oraz schemat i list? elementów pod postaci? osobnych dokumentów.

Wszelkie opinie, uwagi, sugestie, b??dy i g?upoty zg?aszajcie przez formularz kontaktowy / komentarze pod artyku?em.

Zmieniony: Czwartek, 20 Sierpień 2009 17:59
 
OpenOCD 0.2.0 - instalator dla systemu Windows
Wpisany przez Freddie Chopin   
Sobota, 18 Lipiec 2009 12:52

W dziale Download > Programy > OpenOCD zamieszczone zosta?o OpenOCD 0.2.0 skompilowane dla systemu Windows, w postaci wygodnego instalatora w formacie *.msi (Microsoft Installer). OpenOCD umo?liwia wykorzystanie wielu JTAGów do ARMa w opensource'owych toolchainach, w których debuggowanie oparte jest o GDB.

Poniewa? wykorzystanie bibliotek ftd2xx.dll jest rzekomo niezgodne z licencj? GPLv2, ta wersja skompilowana zosta?a do u?ycia z bibliotekami libftdi + libusb-win32. Szczegó?y: #1, #2. Z tego wzgl?du poprzednia wersja (0.1.0) zosta?a usuni?ta.

Przed instalacj? zalecane jest odinstalowanie poprzedniej wersji.

Zmieniony: Czwartek, 20 Sierpień 2009 17:23
 
Wpisany przez Freddie Chopin   
PiÄ…tek, 12 Czerwiec 2009 12:17

W dziale Download > ARM > Przyk?ady umieszczone zosta?y dwa przyk?adowe projekty pod Eclipse - jeden dla NXP LPC2103, drugi dla ST STM32F103RB. Przyk?ady te (w za?o?eniu) s? dope?nieniem artyku?u ARM toolchain - tutorial, a wi?c w du?ej cz??ci bazuj? na przedstawionych tam schematach post?powania. W projektach zawarte s? wszystkie podstawowe pliki - Makefile, skrypt linkera, startup, tablica wektorów. Do tego skonfigurowane skróty do debuggowania (External Tool oraz Debug Configuration). W kodzie g?ównym, poza miganiem diodk? z ustalan? pr?dko?ci?, znajduje si? podstawowa konfiguracja systemu, taka jak aktywacja wszelkich akceleratorów pami?ci Flash oraz ustawienie przy pomocy PLL maksymalnej pr?dko?ci rdzenia. Projekty w katalogu doc/ zawieraj? kompletn? dokumentacj? wygenerowan? w Doxygen, na podstawie której ?atwiej b?dzie je modyfikowa? do w?asnych potrzeb.

Za??czone do przyk?adów pliki Makefile do 100% poprawnego dzia?ania wymagaj? kilku plików z GNU Coreutils (poza make: echo, mkdir, rm, sh). Instalator dla systemu Windows z podstawowymi plikami znale?? mo?na w dziale Download > Programy > Coreutils. Pliki te dost?pne s? równie? w pakiecie WinAVR. Bez wymienionych plików konieczne jest r?czne stworzenie w projekcie folderu dla generowanych plików (domy?lna nazwa tego folderu zawarta jest w Makefile w linii OUTPUT_DIR = ./out/ ) lub kompilowanie bezpo?rednio do folderu g?ównego (wystarczy ustawi? brak katalogu - OUTPUT_DIR = ).

Wszelkie uwagi dotycz?ce tych kodów, jak i paczki z GNU Coreutils, przesylajcie do mnie jako komentarze do tego artyku?u, poprzez forumlarz kontaktowy strony lub w stosownym temacie na forum elektrody. Prosz? te? o kontakt je?li kto? chcia?by pomóc w stworzeniu takich przyk?adów dla innych uk?adów z rdzeniem ARM (AT91SAM, ADuC, STR7, STR9, LM, ...) - ze swojej strony pomog? jak tylko b?d? móg?.

Zmieniony: PiÄ…tek, 12 Czerwiec 2009 15:43
 
ARM toolchain - tutorial
Wpisany przez Freddie Chopin   
Niedziela, 17 Maj 2009 16:36

Bez zb?dnego lania wody przejd?my do rzeczy... Do wygodnego tworzenia oprogramowania dla ARMów potrzeba nam:

 • edytora (IDE),
 • toolchaina (kompilator, assembler, linker, binutils, biblioteki, ...),
 • oprogramowania do debuggowania.

Edytor (IDE)

W roli edytora lub IDE dla ARMów spotykany jest zwykle jeden z dwóch programów - Programmers Notepad albo Eclipse. Poza tymi dwoma mo?liwe jest oczywi?cie zastosowanie wielu innych aplikacji, takich jak cho?by CodeBlocks lub DevC++. Poniewa? moim zdaniem ogromne mo?liwo?ci i du?a popularno?? Eclipse rekompensuj? jego niewielkie wady (jest napisany w Javie, wi?c czasem potrafi si? przyci??), tutorial ten bazowa? b?dzie w?a?nie na Eclipse. ?rodowisko Eclipse umo?liwia nam pisanie kodu, zarz?dzanie projektem, programowanie uk?adu oraz jego debuggowanie - czego chcie? wi?cej? (;

ARM toolchain

Na chwil? obecna dost?pnych jest wiele kompletnych i gotowych toolchainów dla ARMa - jedne s? na wiele platform, inne tylko na jedn?. Warto wymieni? takie pakiety jak WinARM, GNUARM i Yagarto. Tutorial ten jednak oparty b?dzie jednak o inne rozwi?zanie, a mianowicie o Sourcery G++ Lite pochodz?ce z CodeSourcery. Dlaczego? Przede wszystkim istotne jest to, ?e rozwój toolchaina firmy CodeSourcery jest sponsorowany przez ARM Ltd., dzi?ki czemu jest on zawsze najbardziej zgodny ze standardami ARM, a usprawnienia wprowadzane s? najszybciej - dopiero po pewnym czasie trafiaj? one do oficjalnej dystrybucji GCC, a stamt?d dopiero do innych toolchainów. Poza tym warto nadmieni?, ?e toolchain ten jest dost?pny zarówno dla platformy Windows jak i Linux, obs?uguje instrukcje typu ARM, Thumb i Thumb-2 oraz najnowsze architektury ARMów - takie jak cho?by Cortex. Nowe wersje toolchaina od CodeSourcery wydawane s? w pó?rocznych odst?pach.

Oprogramowanie do debuggowania

Debugger GDB (GNU Debugger) potrzebuje tak zwanego "klienta GDB", który przyjmowa?by i wykonywa? jego rozkazy. W ?wiecie ARMów rol? t? doskonale spe?nia OpenOCD, które równie? jest aplikacj? wieloplatformow?. Obecnie OpenOCD obs?uguje praktycznie wszystkie istniej?ce JTAGi do ARMa (m.in. klony Wigglera (LPT), uk?ady oparte o FT2232 (USB), JLink, RLink i wiele innych) oraz wi?kszo?? istniej?cych rodzajów ARMów (w tym ARM7, ARM9 i Cortex-M3).

Instalacja krok po kroku...

Poni?szy tutorial oparty jest o system Windows, niemniej jednak nie ma ?adnego problemu, aby porady tu przedstawione zastosowa? dla systemu Linux (oczywi?cie nie dos?ownie).

Zmieniony: PiÄ…tek, 12 Czerwiec 2009 11:31
 
«PoczÄ…tekPoprzednia12345678910NastÄ™pnaOstatnie»

Strona 8 z 10