Strona g?ówna

Menu g?ówne

Witaj na stronie Chopina!
OpenOCD 0.4.0 - instalator dla systemu Windows
Wpisany przez Freddie Chopin   
Wtorek, 23 Luty 2010 18:46

Tym razem trzeba by?o poczeka? troch? d?u?ej, ale... ju? jest! W dziale Download > Programy > OpenOCD zamieszczone zosta?o skompilowane dla systemu Windows OpenOCD 0.4.0 pod postaci? wygodnego instalatora *.msi (Microsoft Installer). Dodatkowo w dziale Download > Programy > OpenOCD dev zamieszczona zosta?a experymentalna paczka dla systemów 64-bitowych (wi?cej informacji w poprzednim newsie).

W najnowszej wersji znalaz?o si? wiele poprawek (g?ównie dla ARM11, Cortex-A8 i Cortex-M3), kilka u?atwie? (g?ównie w kwestii mo?liwo?ci interpretera skryptów i ulepszenia wbudowanej pomocy) jak i kilka nowo?ci (m.in. podstawowa obs?uga semihostingu dla niektórych procesorów i cz??ciowe wsparcie dla rdzeni Freescale DSP563xx). Pe?n? list? zmian w tej wersji kodu mo?na odnale?? w pliku NEWS.

Poniewa? wykorzystanie bibliotek ftd2xx.dll jest rzekomo niezgodne z licencj? GPLv2, ta wersja skompilowana zosta?a do u?ycia z bibliotekami libftdi + libusb-win32. Szczegó?y: #1, #2.

Zmieniony: Wtorek, 23 Luty 2010 19:09
 
Rozwojowe wersje OpenOCD dla Windows
Wpisany przez Freddie Chopin   
Sobota, 16 Styczeń 2010 17:06

Je?li ktokolwiek chce wypróbowa? rozwojowe wersje OpenOCD, to mo?na je znale?? w dziale Download > Programy > OpenOCD dev.

Na chwil? obecn? s? tam dwie paczki z najnowsz? obecnie wersj? - jedna dla systemów 32-bitowych, druga dla 64-bitowych. Paczki te to zzipowane kompletne drzewo katalogów OpenOCD (plik wykonywalny, pliki .dll, pliki .cfg, sterowniki, informacje, etc.).

Wa?na kwestia dotycz?ca wersji dla systemów 64-bitowych:

WARNING: THIS PACKAGE SHOULD BE CONSIDERED AS HIGHLY EXPERIMENTAL! The details
of 64-bit support are yet to be discovered. The packages in /drivers/
won't work on 64-bit system, but they are a good starting point. Visit
OpenOCD's mailing list for help and support. Make sure to post some
feedback there to help me develop a working solution for 64-bit systems.

IMHO najbogatszym ?ród?em wiedzy na temat 64-bitowy Windows vs. OpenOCD s? dwa tematy na forum sparkfun: #1, #2. Przed rozpocz?ciem testowania wersji 64-bitowych koniecznie je przeczytaj.

Planuje umieszcza? takie paczki regularnie (szczególnie w fazie RC).

Testujcie i wrzucajcie uwagi na list? mailingow? OpenOCD.

Zmieniony: Sobota, 16 Styczeń 2010 18:08
 
OpenOCD 0.3.1 - instalator dla systemu Windows
Wpisany przez Freddie Chopin   
PiÄ…tek, 13 Listopad 2009 18:02

Zaledwie kilkana?cie godzin po opublikowaniu finalnej wersji kodów ?ród?owych, w dziale Download > Programy > OpenOCD zamieszczone zosta?o skompilowane dla systemu Windows OpenOCD 0.3.1. Ca?o?? - jak zwykle - w postaci wygodnego instalatora *.msi (Microsoft Installer). Instalator umo?liwia opcjonalne odinstalowanie wcze?niejszych wersji (od 0.2.0 w??cznie), nie trzeba wi?c tego robi? r?cznie.

OpenOCD umo?liwia wykorzystanie wielu JTAGów do ARMa w opensource'owych toolchainach, w których debuggowanie oparte jest o GDB. W nowej wersji pojawi? si? wczesny (ale stabilny) support dla procesorów z rdzeniem ARM Cortex-A8. Program obs?uguje te? najnowsze produkty firmy NXP z serii LPC17xx (ARM Cortex-M3) i LPC29xx (ARM968). Usprawniona zosta?a równie? wspó?praca z uk?adami FT2232H i FT4232H. Dodatkowo pojawi?o si? wiele poprawek i nowo?ci, które podsumowane s? w pliku NEWS zwi?zanym z t? wersj?.

Wersja 0.3.1 poprawia krytyczny b??d z wersji 0.3.0, który sprawia?, ?e by?a ona ca?kowicie bezu?yteczna.

Poniewa? wykorzystanie bibliotek ftd2xx.dll jest rzekomo niezgodne z licencj? GPLv2, ta wersja skompilowana zosta?a do u?ycia z bibliotekami libftdi + libusb-win32. Szczegó?y: #1, #2.

Zmieniony: Sobota, 14 Listopad 2009 16:50
 
Wpisany przez Freddie Chopin   
Sobota, 19 Wrzesień 2009 15:17

Przyk?adowe projekty dla procesorów NXP LPC2103 i ST STM32F103RB umieszczone w dziale Download > ARM > Przyk?ady, doczeka?y si? nowej wersji. Zmiany wprowadzone do przyk?adów dotycz? g?ównie tych elementów, o istnieniu których ?atwo zapomnie? - tablicy wektorów, skryptu linkera, pliku Makefile, pliku startup.

Lista najwa?niejszych zmian:

  • wsparcie dla C++ w skrypcie linkera, pliku Makefile i pliku startup (w??czane w pliku Makefile zmienn? USES_CPP),
  • zmiana w pliku Makefile i / lub w skrypcie linkera powoduje ponown? kompilacj? ?róde? i / lub linkowanie obiektów,
  • tablica wektorów i funkcja __Default_Handler() w C, a nie w assemblerze,
  • zmiana skrótu do OpenOCD na odpowiedni dla aktualnej wersji 0.2.0,
  • pomniejsze zmiany w nazwach, formatowaniu, itp.,
  • (LPC2103) skróty do GDB zawieraj? opcje, dzi?ki którym debuggowanie jest bardziej niezawodne,
  • (STM32) pliki nag?ówkowe zawarte w folderze inc/ pochodz? z stm32f10x_stdperiph_lib v.3.1.0 (najnowsza wersja).

Wyja?nienia mo?e wymaga? kwestia zwi?kszenia niezawodno?ci debuggowania LPC2103. Sprawa jest skomplikowana, wi?c przedstawi? ide? jedynie w skrócie. Ze wzgl?du na mechanizmy zastosowane przez producenta uk?adów z serii LPC2xxx procesor rozpoczynaj?cy sesj? debuggowania wykona? ju? pewn? cz??? wgranego kodu. Nie jest mo?liwe pe?ne zresetowanie uk?adu i natychmiastowe zatrzymanie rdzenia. Je?li w kodzie w??czany jest MAM lub PLL, to na pocz?tku sesji debuggowania na 99% b?d? one ju? w??czone (rdze? zd??y? ju? wykona? kod odpowiedzialny za uruchomienie tych peryferiów). Z tego wzgl?du podczas debuggowania mog? wyst?powa? nieoczekiwane i bezsensowne b??dy, a procesor mo?e zachowywa? si? w sposób nieprzewidywalny. Skróty do GDB, które zawarte s? obecnie w przyk?adach, za pomoc? komend OpenOCD wy??czaj? zarówno MAM jak i PLL przed rozpocz?ciem sesji (co oczywi?cie nie wyklucza mo?liwo?ci ponownego ich w??czenia w kodzie), dzi?ki czemu problemy te nie powinny wyst?powa?.

UPDATE (21.09):

Pojawi? si? drobny update (v.1.1.1-090921) projektu dla LPC2103, w którym ulepszona zosta?a implementacja tablicy wektorów w pliku vectors.c.

Zmieniony: Czwartek, 15 Kwiecień 2010 11:29
 
JTAG-lock-pick
Wpisany przez Freddie Chopin   
Środa, 02 Wrzesień 2009 17:59

JTAG-lock-pickJTAG-lock-pick to JTAG do procesorów z rdzeniem ARM pod??czany do komputera PC przez magistral? USB. Projekt ten bazuje na istniej?cym rozwi?zaniu firmy Amontec o nazwie JTAGkey. Urz?dzenie oparte jest o uk?ad FTDI FT2232, czyli dwukana?owy konwerter USB <=> UART/FIFO. Zaprojektowany uk?ad na pierwszym kanale udost?pnia interfejs JTAG, natomiast na drugim pe?ny interfejs UART/RS-232 (RXD, TXD, RTS, CTS, DCD, DSR, DTR, RI) z mo?liwo?ci? do??czenia konwertera RS-485. Projekt JTAG-lock-pick tworzony by? jako rozwi?zanie bezkompromisowe i rozbudowane, wykorzystuj?ce wszystkie mo?liwo?ci zastosowanych uk?adów.

Zmieniony: Piątek, 11 Wrzesień 2009 16:35
 
«PoczÄ…tekPoprzednia12345678910NastÄ™pnaOstatnie»

Strona 7 z 10