Strona g?ówna

Menu g?ówne

Witaj na stronie Chopina!
Dost?pna nowa rozwojowa wersja OpenOCD - wreszcie!
Wpisany przez Freddie Chopin   
Wtorek, 07 Czerwiec 2011 21:23
Spraw? kompilacji rozwojowych wersji OpenOCD ostatnio "nieco" zaniedba?em, gdy w ko?cu si? do tego zabra?em, to uda?o mi si? popsu? ?rodowisko kompilacji... Potem - podczas stawiania nowego ?rodowiska - uda?o mi si? je ponownie popsu? (; Dalej id?c - w nowym kompilatorze (GCC 4.7.0) zacz??o sypa? warningami (-Werror wi?c errory) o nieu?ywanych zmiennych, trzeba by?o poprawi? i poczeka? na zaakceptowanie patchy. No ale ta krótka historia - jak wiele innych - ma happy end... Po zaledwie nieco ponad 7 miesi?cach - w dziale Download > Programy > OpenOCD dev dost?pna jest nowa wersja do ?ci?gania, testowania i u?ywania. Enjoy!
Zmieniony: Wtorek, 07 Czerwiec 2011 21:35
 
The next level
Wpisany przez Freddie Chopin   
Sobota, 08 Styczeń 2011 14:02

Zdj?cia nieco spó?nione, ale lepiej po czasie ni? wcale (;

JTAG-lock-pick assembled
JTAG-lock-pick assembled
JTAG-lock-pick assembled
JTAG-lock-pick assembled
JTAG-lock-pick assembled
JTAG-lock-pick assembled
JTAG-lock-pick assembled
JTAG-lock-pick assembled
JTAG-lock-pick assembled
JTAG-lock-pick assembled
JTAG-lock-pick assembled
JTAG-lock-pick assembled

Zmieniony: Sobota, 08 Styczeń 2011 14:12
 
The new era [;
Wpisany przez Freddie Chopin   
Czwartek, 09 Grudzień 2010 18:26

JTAG-lock-pick panelized
JTAG-lock-pick panelized
JTAG-lock-pick panelized
JTAG-lock-pick panelized
JTAG-lock-pick panelized
JTAG-lock-pick panelized
JTAG-lock-pick panelized
JTAG-lock-pick panelized
JTAG-lock-pick panelized
JTAG-lock-pick panelized
 

Stay tuned!

Zmieniony: Czwartek, 09 Grudzień 2010 18:33
 
Przyk?adowy projekt dla NXP LPC1114
Wpisany przez Freddie Chopin   
Sobota, 23 PaĹşdziernik 2010 14:49

W dziale Download > ARM > Przyk?ady pojawi?o si? co? ca?kiem nowego - przyk?adowy projekt dla mikrokontrolera LPC1114, nowo?ci od firmy NXP z rdzeniem ARM Cortex-M0.

Funkcjonalnie projekt ten jest zgodny z najnowszymi wersjami dwóch pozosta?ych przyk?adów (dla LPC2103 i STM32F103RB), wi?c startujemy od razu od wersji 1.2.0, tak aby numeracja wszystkich przyk?adów by?a spójna. Jedyn? ró?nic? jest brak skrótów do uruchamiania OpenOCD i do debuggowania w GDB - uk?ad LPC1114 jest wyposa?ony w najnowszy interfejs do debuggowania - SWD - który jeszcze niestety nie jest obs?ugiwany w OpenOCD (prace zmierzaj?ce do implementacji ju? trwaj?).

Ze wzgl?du na fakt, ?e jest to pierwsze (a co za tym idzie ma?o przetestowane) wydanie tego projektu, mog? si? w nim kry? jakie? drobne niedoróbki b?d? b??dy - wszelkie uwagi kierujcie do mnie standardowymi kana?ami - komentuj?c ten artyku? lub pisz?c posta na forum elektrody w temacie o przyk?adowych projektach dla ARMów.

Zmieniony: Czwartek, 01 Marzec 2012 17:31
 
Wpisany przez Freddie Chopin   
Czwartek, 15 Kwiecień 2010 11:12

Ciesz?ce si? zainteresowaniem przyk?adowe projekty dla procesorów NXP LPC2103 i ST STM32F103RB z dzia?u Download > ARM > Przyk?ady znowu doczeka?y si? zmian, które - znowu - koncentruj? si? na pliku Makefile, pliku startup, skrypcie linkera i tablicy wektorów.

Najistotniejsz? (IMHO) i najprzydatniejsz? (IMHO) zmian? jest mo?liwo?? kompilacji plików ?ród?owych rozmieszczonych w ró?nych folderach. List? dodatkowych folderów do przeszukania definiuje si? za pomoc? zmiennej SRCS_DIRS w pliku Makefile. Dodatkowe foldery mog? by? zarówno subfolderami lokalizacji w której wywo?ywana jest kompilacja, jak i mog? to by? dowolne ?cie?ki "absolutne", np:

SRCS_DIRS = subfolder subfolder/subsubfolder c:/folder d:/folder/subfolder

Pozosta?e zmiany to (m.in.):

  • mo?liwo?? wywo?ania dwóch funkcji z poziomu startupa (czyli z funkcji Reset_Handler() w pliku startup.S) - low_level_init_0() (przed inicjalizacj? zmiennych statycznych) i low_level_init_1() (przed wywo?aniem funkcji main() ),
  • (LPC2103) przywrócenie tablicy wektorów w assemblerze,
  • w pliku Makefile mo?liwe jest definiowanie rozszerze? plików ?ród?owych i standardu j?zyka, dodatkowo nazwy wyst?puj?cych tam zmiennych s? nieco bardziej zbli?one do tych uznawanych za tzw. "standard",
  • dodanie komentarzy do pliku Makefile i tablicy wektorów,
  • wszystkie stosy s? wyrównane do o?miu, zgodnie ze standardem ARM EABI.

Dodatkowo kilka drobnostek:

  • zmiana skrótu do OpenOCD na odpowiedni dla aktualnej wersji 0.4.0,
  • (STM32) pliki nag?ówkowe zawarte w folderze inc pochodz? z stm32f10x_stdperiph_lib v.3.2.0 (najnowsza wersja), nazwy przerwa? w tablicy wektorów poprawione na zgodne z CMSIS (..._IRQHandler),
  • drobne poprawki tu i tam...

Wszelkie uwagi kierujcie do mnie poprzez komentarze do tego newsa lub w temacie dotycz?cym tych przyk?adów na forum elektrody.

Zmieniony: Czwartek, 15 Kwiecień 2010 12:19
 
«PoczÄ…tekPoprzednia12345678910NastÄ™pnaOstatnie»

Strona 6 z 10