Strona g?ówna

Menu g?ówne

Witaj na stronie Chopina!
Dwa nowe przyk?ady - STM32F4 i LPC1769
Wpisany przez Freddie Chopin   
Sobota, 07 Kwiecień 2012 15:21

Do znajduj?cych si? w dziale Download > ARM > Przyk?ady kodów dla LPC1114, LPC2103, STM32STM32CL do??czy?y dwa nowe, przeznaczone dla uk?adów z "super-szybkiego ko?ca" mikrokontrolerów - jeden dla STM32F4 (najnowsze uk?ady od ST, rdze? Cortex-M4F ze zintegrowan? jednostk? zmiennoprzecinkow?, 168MHz) oraz drugi dla LPC1769 (Cortex-M3, 120MHz).

Przyk?ady te skonfigurowane s? pod toolchain linaro. W przypadku przyk?adu dla STM32F4 nie jest mo?liwe wykorzystanie toolchaina CodeSourcery, poniewa? nie zawiera on bibliotek obs?uguj?cych koprocesor zmiennoprzecinkowy. Przyk?ad dla LPC1769 - z racji braku high-endowych bajerów w rdzeniu Cortex-M3 - mo?e dzia?a? na dowolnym innym toolchainie.

Przyk?ad dla STM32F4 skonfigurowany jest pod p?ytk? STM32F4DISCOVERY, która zawiera zintegrowanego JTAGa ST-LINK/V2, tak wi?c do debuggowania przyk?ad wymaga rozwojowej wersji OpenOCD, z tych dost?pnych na stronie w Download > Programy > OpenOCD dev wymagana jest wersja przynajmniej z lutego 2012 (OpenOCD 0.6.0-dev-120229143915 / 0.6.0-dev-00448-gc59a441 lub wersja 64-bitowa) - wcze?niejsze wersje, w tym "stabilne" wydanie 0.5.0, nie obs?uguje tego interfejsu.

Na koniec mo?e warto przypomnie?, ?e do poprawnego dzia?ania przyk?adów konieczne jest zainstalowanie w systemie GNU Coreutils (instalator dla systemu Windows dost?pny w Download > Programy > Coreutils). Informacja ta niby jest podana nad przyk?adami, ale jednak niektórzy jej nie zauwa?aj?... (; Tym razem jest to nawet bardziej istotne ni? poprzednio, poniewa? paczka z toolchainem linaro dla systemu Windows nie zawiera pliku make. Warto te? pami?ta? o tym, ?eby Coreutils i toolchain nie znajdowa?y si? na dysku w ?cie?ce zawieraj?cej nawiasy (tak wi?c "Program Files (x86)" na 64-bitowych systemach odpada).

Korzystaj?c z okazji, napisz? mo?e, ?e modu?y STM32F4DISCOVERY (i nie tylko...) mo?na zakupi? od firmy DISTORTEC w bardzo korzystnej cenie, lepszej (czytaj - ni?szej) ni? na allegro! Je?li kto? by?by zainteresowany zakupem (oczywi?cie z paragonem / faktur?) - zapraszam do kontaktu przez formularz kontaktowy tu lub tam (; .

Zmieniony: Poniedziałek, 09 Kwiecień 2012 11:24
 
DISTORTEC startuje!
Wpisany przez Freddie Chopin   
Czwartek, 02 Luty 2012 19:27

Wczoraj, pierwszego lutego, w wyj?tkowo mro?n? ?rod?, wystartowa?a moja firma o nazwie DISTORTEC. Profil dzia?alno?ci jest oczywi?cie oczywisty - elektronika (; . Jest ju? nawet domena i tymczasowa strona internetowa - www.distortec.com (ewentualnie .pl). Do kontaktu zapraszam osoby / firmy chc?ce podj?? wspó?prac?, ale te? ch?tnych na zakup opisanych na stronie JTAGów do ARMów, które s? dost?pne "od r?ki". Zakup JTAGów (jak i przysz?ych produktów [bo pomys?ów jest sporo]) czy us?ug udokumentowany zostanie oczywi?cie faktur? VAT, wi?c mo?na sobie wydatek (w przypadku firm) odpisa? od dochodu i odliczy? VAT. Na razie - z racji braku sklepu internetowego - zapraszam wi?c do kontaktu mailowego na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamujÄ…cymi. W przeglÄ…darce musi być wĹ‚Ä…czona obsĹ‚uga JavaScript, ĹĽeby go zobaczyć. .

Trzymajcie kciuki i - jak zwykle - stay tuned! (;

Zmieniony: Czwartek, 02 Luty 2012 19:49
 
Przyk?ady dla STM32 + STM32F10x Standard Peripherals Library
Wpisany przez Freddie Chopin   
Środa, 11 Styczeń 2012 21:35

W ramach krótkiego wst?pu, powiem tylko, ?e osobi?cie nie polecam u?ywania biblioteki standardowej dla STM32 (STM32F10x Standard Peripherals Library), z kilku powodów, z których najwa?niejszym jest to, ?e tak czy siak nie ominie nas przeczytanie manuala dla danego uk?adu i zrozumienie zasady dzia?ania i konfiguracji danego uk?adu peryferyjnego, wi?c po co dok?ada? sobie do tego jeszcze dokumentacj? biblioteki? Z bibliotek? ale bez zrozumienia danego uk?adu peryferyjnego nic nie zrobimy, w odwrotnej "konfiguracji" (bez biblioteki, z wiedz?) - mo?na zrobi? wszystko co si? tylko chce. Generalnie wi?kszo?? zarzutów wzgl?dem tej biblioteki zebrana zosta?a w tym temacie na forum elektrody.

Nie da si? jednak zaprzeczy?, ?e s? osoby dla których mo?liwo?? u?ycia tej biblioteki jest wa?na i do nich w?a?nie kierowany jest ten artyku?.

Zmieniony: Poniedziałek, 15 Październik 2012 22:24
 
Przyk?adowe nowo?ci
Wpisany przez Freddie Chopin   
Niedziela, 08 Styczeń 2012 12:41

Po pó?tora roku ciszy postanowi?em w ko?cu od?wie?y? nieco przyk?adowe projekty dla mikrokontrolerów z rdzeniem ARM. Sam nie wiem czemu nie zabra?em si? za to wcze?niej... Od czasu ostatniej aktualizacji kilka szczegó?ów konfiguracyjnych w Eclipse uleg?o zmianie, wi?c aktualizacja by?? jak najbardziej wskazana (;

Przy okazji do zestawu do??cza jeden nowy przyk?ad przeznaczony dla uk?adów STM32 Connectivity Line - STM32F105x i STM32F107x. Poniewa? w uk?adach tych system zegara jest du?o bardziej rozbudowanych (?eby nie powiedzie? "dziwny") ni? w "normalnych" STM32 to funkcja obliczaj?ca cztery parametry (dwa dzielniki i dwa mno?niki) dla dwóch PLLi jest nieco... przyd?ugawa (; No ale za to sama ustawia najwy?sz? osi?galn? cz?stotliwo?? przy danym rezonatorze kwarcowym.

G?ówne zmiany to w?a?nie dostosowanie projektów do nowej wersji OpenOCD (0.5.0), Eclipse (Indigo SR1) i wtyczki GDB Hardware Debugging (7.0.0.201109151620). Poza tym w projektach dla STM32 doda?em funkcje do konfiguracji trybu pinów GPIO. "Widocznych" zmian jest ma?o, wi?c nast?pi?a zmiana wersji tylko z 1.2.0 na 1.2.1.

Przyk?ady ciesz? si? nies?abn?c? popularno?ci?, przy czym najpopularniejszy z nich - stm32_blink_led - pobrany zosta? ju? prawie 5000 razy! Tak wi?c zapraszam do pobierania zaktualizowanych wersji z dzia?u Download > ARM > Przyk?ady.

Zmieniony: Wtorek, 10 Styczeń 2012 11:36
 
OpenOCD 0.5.0 w ko?cu wydane!
Wpisany przez Freddie Chopin   
Środa, 10 Sierpień 2011 18:00

Prawie pó?tora roku przysz?o nam czeka? na wydanie kolejnej stabilnej wersji OpenOCD... W tym czasie instalator wersji 0.4.0 dla systemu Windows zosta? pobrany z tej strony ponad 16000 razy, a paczki z wersjami rozwojowymi z tego okresu - ponad 5000 razy.

Tym razem Windowsowa wersja aplikacji udost?pniona zosta?a - podobnie jak wersje rozwojowe - w postaci skompresowanej paczki .zip, a nie instalatora .msi - mam nadziej?, ?e dla was nie b?dzie to problemem, pro?ciej i szybciej zrobi? tak? paczk? ni? kombinowa? z instalatorami (; . W dziale Download > Programy > OpenOCD mo?na pobra? wersj? 32- i 64-bitow?. Wystarczy rozpakowa? w wybranym miejscu i gotowe (;

Opis wa?niejszych zmian mo?na znale?? w powi?zanym z tym wydaniem pliku NEWS w repozytorium OpenOCD. Nie jest ich du?o, bo wydanie to nale?y traktowa? raczej jako stabiln? aktualizacj?, bez ?adnych rewolucyjnych zmian.

A co dalej? W zaawansowanym stadium jest dodanie najbardziej oczekiwanej funkcjonalno?ci, czyli obs?ugi interfejsu SWD (Serial Wire Debug), dwuprzewodowego interfejsu wykorzystywanego w najnowszych Cortexach. O ile w "wi?kszych" uk?adach typu STM32 czy LPC17xx mo?na by?o korzysta? zarówno z "klasycznego" JTAGa jak i "nowo?ci" SWD, tak ju? najmniejsze uk?ady - np. LPC11xx - mo?na by?o debuggowa? tylko przez SWD. Szczegó?y mo?na znale?? na li?cie dyskusyjnej OpenOCD. Miejmy nadziej?, ?e testowe wersje dost?pne b?d? ju? wkrótce! Stay tuned!

Zmieniony: Środa, 10 Sierpień 2011 18:53
 
«PoczÄ…tekPoprzednia12345678910NastÄ™pnaOstatnie»

Strona 5 z 10