Strona g?ówna

Menu g?ówne

Witaj na stronie Chopina!
bleeding-edge-toolchain - o co chodzi?
Wpisany przez Freddie Chopin   
Sobota, 09 Luty 2013 14:55

Niektórzy zapewne zauwa?yli, ?e w dziale Download pojawi?a si? nowa kategoria - Programy > bleeding-edge-toolchain - a w niej ca?kiem spore pliki o nazwach wskazuj?cych na to, i? s? to kompilatory typu bare-metal dla uk?adów z rdzeniem ARM... "Na rynku" jest ju? przecie? CodeSourcery (zwane teraz Sourcery CodeBench), linaro, Yagarto, jakby si? uprze? s? jeszcze prehistoryczne pakiety GNUARM i WinARM, zapewne jeszcze kilka o których (na razie) nie wiem - po co wi?c kolejny? Nawet nazwy sensownej mu nada? nie mo?na, bo Yet Another Gnu ARm TOolchain jest ju? zaj?te (;

Mo?e wi?c na pocz?tek odrobin? historii. W zamierzch?ych czasach (czyli jakie? 3-4 lata temu [; ), gdy ARMy zaczyna?y si? robi? naprawd? popularne (Cortex-M3 i te sprawy), najlepszym wyborem by? pakiet CodeSourcery - by?a dost?pna wersja dla Windowsa i Linuxa, pakiet by? regularnie uaktualniany, programi?ci z firmy tworz?cej go wspó?pracowali pono? z firm? ARM, no generalnie wszystko co trzeba. Niezliczone ilo?ci stron w internecie (z t? w??cznie) polecaj? go jako dobry punkt startu.

Zmieniony: Niedziela, 10 Luty 2013 14:38
 
JTAG-lock-pick Tiny 2
Wpisany przez Freddie Chopin   
Sobota, 02 Luty 2013 13:02

JTAG-lock-pick Tiny 2JTAG-lock-pick Tiny 2 to JTAG do procesorów z rdzeniem ARM pod??czany do komputera PC przez magistral? USB 2.0. Urz?dzenie oparte jest o uk?ad FTDI FT232H, czyli jednokana?owy konwerter USB <=> UART/FIFO. Projekt JTAG-lock-pick Tiny 2 powsta? z my?l? stworzenia ma?ego i taniego, ale jednocze?nie w pe?ni funkcjonalnego i szybkiego interfejsu o szerokim zastosowaniu.

Zmieniony: Sobota, 02 Luty 2013 13:47
 
JTAG-lock-pick Tiny 2 - ju? jest!
Wpisany przez Freddie Chopin   
PoniedziaƂek, 29 PaĆșdziernik 2012 12:32

Ca?a historia nieco si? przeci?gn??a (jak zwykle [; ), ale w ko?cu wszystko gotowe! Przedstawiam wi?c nowy projekt w wersji finalnej - JTAG-lock-pick Tiny 2!

JTAG-lock-pick Tiny 2
JTAG-lock-pick Tiny 2
JTAG-lock-pick Tiny 2
JTAG-lock-pick Tiny 2
JTAG-lock-pick Tiny 2
JTAG-lock-pick Tiny 2
JTAG-lock-pick Tiny 2
JTAG-lock-pick Tiny 2
JTAG-lock-pick Tiny 2
JTAG-lock-pick Tiny 2
JTAG-lock-pick Tiny 2
JTAG-lock-pick Tiny 2
JTAG-lock-pick Tiny 2
JTAG-lock-pick Tiny 2
JTAG-lock-pick Tiny 2
JTAG-lock-pick Tiny 2
 

JTAG-lock-pick Tiny 2 w telegraficznym skrócie:

 • USB 2.0,
 • max TCK 30MHz,
 • wsparcie dla RTCK,
 • wsparcie dla SWD,
 • napi?cie targeta 1.4 - 3.6V,
 • dwie niezale?ne linie reset, ka?da osobno konfigurowalna do trybu PP lub OD,
 • ma?y rozmiar (ca?o?? ok. 53 x 33mm),
 • "obudowa" z przezroczystej koszulki termokurczliwej.

Kluczowym za?o?eniem by?o zaprojektowanie uk?adu tak aby by? ma?y, tani ale jednocze?nie funkcjonalny. Wzgl?dem JTAG-lock-pick 1.x.x nowa wersja pozbawiona jest kilku bonusowych funkcji - UARTu, RS-232 i mo?liwo?ci zasilania targeta za po?rednictwem JTAGa, tak wi?c mo?na by powidzie?, ?e jest to "po prostu JTAG". Wi?cej szczegó?ów ju? wkrótce! Je?li kto? jest niecierpliwy, to zapraszam do kontaktu ju? teraz (;

Kolejny projekt - JTAG-lock-pick 2 (bez "Tiny") (;

Zmieniony: PoniedziaƂek, 29 PaĆșdziernik 2012 13:54
 
Nowe OpenOCD w wersji 0.6.1
Wpisany przez Freddie Chopin   
Sobota, 13 PaĆșdziernik 2012 16:02

Przez nadmiar obowi?zków (i odrobin? wypoczynku w postaci wyjazdu wspinaczkowego [; ) nie zamie?ci?em informacji o pojawieniu si? OpenOCD w wersji 0.6.0, co mia?o miejsce na pocz?tku wrze?nia. Jak si? pó?niej okaza?o (po powrocie z wyjazdu) nawet dobrze si? sta?o, bo wersja ta zawiera?a dosy? powa?nego buga, który pojawi? si? pomi?dzy 0.6.0-rc1 a 0.6.0-rc2. ?eby nie przynudza?, powiem tylko, ?e problem objawia? si? tym i? niektóre operacje dzia?a?y poprawnie tylko za pierwszym razem, a nast?pne próby ko?czy?y si? niepowodzeniami - tak na przyk?ad dzia?o si? w przypadku prób wgrywania czego? do flasha na uk?adach LPC17xx/2xxx. Zainteresowani wi?cej szczegó?ów znajd? na li?cie dyskusyjnej OpenOCD oraz w informacji o poprawionej wersji na stronie projektu.

Tak wi?c wkrótce po wykryciu usterki wydana wi?c zosta?a wersja 0.6.1, przywracaj?ca poprawne dzia?anie dotkni?tych tym problemem funkcjonalno?ci. Jak zwykle na stronce w dziale Download > Programy > OpenOCD pojawi?a si? binarka skompilowana dla systemu Windows (w paczce zarówno wersja 32- jak i 64-bitowa). Przy okazji - w zwi?zku z powtarzaj?cymi si? pytaniami - paczki te od wersji 0.5.0 (w??cznie) nie s? dost?pne w postaci instalatora, a jedynie w formie spakowanego folderu ze wszystkim co jest potrzebne. W zwi?zku z tym nie da si? ich zainstalowa? (jak to opisane jest w artykule o toolchainie), tylko wystarczy rozpakowa? gdziekolwiek i po prostu uruchamia? podaj?c pe?n? ?cie?k?. Tworzenie instalatora to troch? za du?o zachodu jak na zerowe korzy?ci wynikaj?ce z jego u?ycia (;

Co ciekawego przynosi nowe wydanie OpenOCD? Bardzo du?o! Nie wiem od czego zacz??, jad? wiec po prostu po wa?niejszych rzeczach z listy któr? mo?na znale?? w newsie o nowej wersji na stronie projektu.

 • OpenOCD wspó?pracuje wi?c z interfejsem ST-LINK (znanymi chyba najlepiej z p?ytek z serii Discovery) - z tymi starszymi (V1) jak i z tymi nowszymi (V2). Przy okazji warto wspomnie?, ?e z tymi interfejsami mo?liwe jest debuggowanie uk?adów przez SWD.
 • Pojawi? si? nowy, na chwil? obecn? jeszcze nieco eksperymentalny, driver dla interfejsów opartych na uk?adach FTDI z serii FTx232, czyli dla przypuszczalnie najpopularniejszych interfejsów u?ywanych z OpenOCD (takich jak znany JTAG-lock-pick 1 i nadchodz?cy ju?-bardzo-wkrótce JTAG-lock-pick Tiny 2). Driver ten w miejsce bibliotek libftdi + libusb-0.1 wykorzystuje jedynie bibliotek? libusb-1.0 w trybie asynchronicznym, co przek?ada si? na jego bardzo dobre osi?gi - szczegó?owe porównanie mo?na znale?? tutaj, a w skrócie wzrost pr?dko?ci si?ga nawet 500%! Pliki konfiguracyjne korzystaj?ce z nowego drivera znajduj? si? w folderze interfaces/ftdi - warto spróbowa?, jednak przed testami konieczna jest zmiana sterownika dla JTAGa na taki korzystaj?cy z libusb-1.0 (informacja jak to zrobi? na Windowsie znajduje si? w paczce ze skompilowan? wersj?, w pliku drivers\libusb-1.0 drivers.txt).
 • Wsparcie dla debuggowania RTOSów - na chwil? obecn? obs?ugiwane s?: Linux, FreeRTOS, ThreadX i eCos.
 • Asynchroniczny algorytm flashowania dla niektórych uk?adów (STM32, Stellaris i PIC32), co przek?ada si? oczywi?cie na wzrost pr?dko?ci.
 • ...
Zach?cam wiec do pobierania i u?ywania najnowszej wersji, szczególnie osobom które pobra?y wersj? 0.6.0 (ju? usuni?t? ze strony) sugeruj? aktualizacj?.

 

Zmieniony: Sobota, 13 PaĆșdziernik 2012 17:32
 
Kolejny "next level"
Wpisany przez Freddie Chopin   
Wtorek, 03 Lipiec 2012 21:38

Dawno nic si? nie dzia?o na stronie, wi?c czas na uchylenie r?bka tajemnicy (; What do you say?

JTAG-lock-pick 2 Tiny
JTAG-lock-pick 2 Tiny
JTAG-lock-pick 2 Tiny
JTAG-lock-pick 2 Tiny
JTAG-lock-pick 2 Tiny
JTAG-lock-pick 2 Tiny
JTAG-lock-pick 2 Tiny
JTAG-lock-pick 2 Tiny
  

EDIT (2012.07.08):

Troch? zdj?? dodaj?cych ca?ej sprawie "skali" (;

JTAG-lock-pick 2 Tiny
JTAG-lock-pick 2 Tiny
JTAG-lock-pick 2 Tiny
JTAG-lock-pick 2 Tiny
JTAG-lock-pick 2 Tiny
JTAG-lock-pick 2 Tiny
JTAG-lock-pick 2 Tiny
JTAG-lock-pick 2 Tiny
JTAG-lock-pick 2 Tiny
JTAG-lock-pick 2 Tiny
 

Zmieniony: Niedziela, 08 Lipiec 2012 09:16
 
«PoczątekPoprzednia12345678910NastępnaOstatnie»

Strona 4 z 10