Strona g?ówna

Menu g?ówne

Witaj na stronie Chopina!
OpenOCD w wersji 0.8.0
Wpisany przez Freddie Chopin   
Poniedziałek, 28 Kwiecień 2014 08:45
Od wydania poprzedniej wersji OpenOCD min?? prawie idealnie rok, a skompilowana paczka dla Windows zosta?? pobrana prawie 20000 razy, wi?c czas na now? wersj?. Wczoraj opublikowane zosta?y ?ród?a wersji 0.8.0, a paczka z plikami wykonywalnymi dla systemu Windows ju? dzi? jest dost?pna na mojej stronce (Download > Programy > OpenOCD). Lista zmian wzgl?dem wersji poprzedniej jest nieco przyd?ugawa, wiec pozwol? sobie tylko poda? link do oficjalnej informacji na stronie projektu... Z mojej strony tylko jedna istotna informacja - obecnie wszystkie interfejsy korzystaj?ce z biblioteki libftdi wymagaj? sterowników WinUSB (poprzednio wymaga?y sterowników libusb-win32) - zmiana ta zwi?zana jest z przej?ciem na now? wersj? biblioteki - libftdi1. Sterownik oczywi?cie najlepiej instalowa? przy u?yciu oprogramowania zadig, a krótk? instrukcj? jak tego dokona? mo?na znale?? w pliku "drivers\libusb-1.0 drivers.txt" znajduj?cym si? w paczce.
Zmieniony: Poniedziałek, 28 Kwiecień 2014 09:00
 
Nowe wersje - OpenOCD 0.7.0 oraz bleeding-edge-toolchain-130503
Wpisany przez Freddie Chopin   
Niedziela, 05 Maj 2013 16:31

Pogoda nie dopisa?a w weekend majowy, ale za to "obrodzi?o" nowymi wersjami oprogramowania (;

W pi?tek, 03.05.2013, ~3 miesi?ce po poprzednim wydaniu, udost?pni?em najnowsz? kompilacj? bleeding-edge-toolchain, oznaczon? numerkiem 130503. Z ciekawostek warto chyba wymieni? zestaw opcji konfiguracyjnych biblioteki newlib, cz??? z nich jeszcze ?wie?ych: --disable-newlib-fvwrite-in-streamio, --disable-newlib-fseek-optimization oraz --disable-newlib-wide-orient. Opcje te pozwalaj? zmniejszy? rozmiar kodu korzystaj?cego z funkcji z nag?ówka stdio.h. Dodatkowo - dzieki pozbyciu si? opcji --enable-newlib-register-fini - je?li kod nie korzysta z funkcji typu atexit() to obs?uga tej funkcjonalno?ci nie zostanie zlinkowana. Ze wzgl?du na ograniczenie transferu witryny wszystkie pliki bleeding-edge-toolchain zosta?y przeniesione na stron? sourceforge, w dziale Download > Programy > bleeding-edge-toolchain znajduj? si? linki do odpowiednich lokalizacji.

Natomiast dzi?, 05.05.2013, wydane zosta?o OpenOCD w wersji 0.7.0. Od wydania poprzedniej wersji 0.6.1 min??o prawie 7 miesi?cy, a paczka dla systemu Windows zosta?a pobrana ponad 11000 razy. Nowo?ci nie jest zbyt wiele, warto jednak wymieni? obs?ug? debuggera ICDI od Texas Instruments, poprawion? obs?ug? uk?adów MIPS, wsparcie dla architektury Cortex-R4 (ARMv7R), wsparcie dla debuggowania ChibiOS/RT, obs?ug? uk?adów LPC43xx i LPC18xx (zarówno z wewn?trznym flashem jak i z zewn?trznymi pami?ciami pod??czonymi przez interfejs SPIFI), EFM32, STM32W oraz i.MX6. Skompilowana paczka dla systemi Windows dost?pna jak zwykle w dziale Download > Programy > OpenOCD.

Zapraszam wi?c do pobierania i korzystania!

Przy okazji - z racji monotonii spowodowanej ci?g?ym deszczem - postanowi?em na facebooku za?o?y? stron? promuj?c? moj? firm? DISTORTEC, zapraszam wi?c do zagl?dania i klikania w "Lubi? to!" > https://www.facebook.com/Distortec

UPDATE 11.05.2013:

Powsta?a kolejna wersja bleeding-edge-toolchain, oznaczona numerkiem 130509. S? dok?adnie dwie przyczyny powstania tej kompilacji. Pierwsza - okaza?o si?, ?e opcja --disable-newlib-atexit-alloc nie istnieje, a zamiast niej powinno by? --disable-newlib-atexit-dynamic-alloc - dzi?ki temu funkcjonalno?ci zwi?zane z atexit() nie dokonuj? dynamicznej alokacji pami?ci. Drug? przyczyn? jest potrzeba zastosowania w aktualnie realizowanym projekcie modyfikatorów wprowadzonych przez standard C99 w funkcjach typu printf() / scanf(), czyli tych wszystkich dziwnych %hhx itp.. Efektem tej drugiej zmiany jest niewielki wzrost zapotrzebowania tych?e funkcji na pami?? RAM, wynosz?cy ~80 bajtów - wiadomo, co? za co? (; .

Zmieniony: Sobota, 11 Maj 2013 08:23
 
Domena .info powraca!
Wpisany przez Freddie Chopin   
Poniedziałek, 22 Kwiecień 2013 19:12
Po prawie dwóch miesiacach przerwy domena www.freddiechopin.info szcz??liwie powraca! Domena .pl równie? pozostanie aktywana, z przekierowaniem na .info.
 
Nowy przyk?adowy projekt - LPC4330
Wpisany przez Freddie Chopin   
Wtorek, 02 Kwiecień 2013 16:38

W dziale Download > ARM > Przyk?ady pojawi? si? kolejny przyk?adowy projekt (szablon) - tym razem dla uk?adu NXP LPC4330, skonfigurowany pod p?ytk? LPC4330-Xplorer. W kodzie g?ównym, poza miganiem diodk? z ustalan? pr?dko?ci?, znajduje si? podstawowa konfiguracja systemu - w??czenie koprocesora zmiennoprzecinkowego (FPU) oraz rozkr?cenie PLLa na max (204MHz). Przyk?ad ten wymaga toolchaina linaro (lub bleeding-edge-toolchain), poniewa? w toolchainie CodeSourcery brak jest bibliotek wspieraj?cych koprocesor zmiennoprzecinkowy. Potrzebna jest równie? rozwojowa wersja OpenOCD, dowolona typu 0.7.0-dev, poprzednie wersje - w tym "stabilne" 0.6.1 - nie obs?uguj? interfejsu pami?ci SPIFI tego uk?adu. Dodam równie?, ?e debuggowanie uk?adu jest bardzo problematyczne - najlepiej programowa? uk?ad przez OpenOCD (osobny skrót), nast?pnie r?cznie zresetowa? uk?ad, uruchomi? OpenOCD "normalnie" i uruchomi? debuggowanie skrótem "debug" - skrót "load + debug" jest w przyk?adzie niejako "pro forma", gdy? w tym momencie nie dzia?a on prawid?owo.

Ca?y projekt dost?pny jest równie? bezpo?rednio w repozytorium GIT.

Obecnie wi?c w "kolekcji" znajduje si? ju? 7 przyk?adów / szablonów - 4 dla uk?adów NXP (LPC1114, LPC1769, LPC2103 oraz LPC4330) oraz 3 dla uk?adów ST (STM32F1, STM32F1 Connectivity Line oraz STM32F4) - zapraszam do pobierania, u?ywania, komentowania i / lub nadsy?ania poprawek (lub szablonów dla innych uk?adów, których brakuje na stronie).

Zmieniony: Wtorek, 02 Kwiecień 2013 16:59
 
Zmiana domeny
Wpisany przez Freddie Chopin   
Czwartek, 28 Luty 2013 22:13

UWAGA!

Z pewnych wzgl?dów nast?pi?a zmiana domeny na www.freddiechopin.pl - miejmy nadziej?, ?e zmiana jest tymczasowa, je?li wszystko pójdzie dobrze stara domena z ko?cówk? .info wróci za jaki? czas...

UWAGA!

Zmieniony: Czwartek, 28 Luty 2013 22:25
 
«PoczÄ…tekPoprzednia12345678910NastÄ™pnaOstatnie»

Strona 3 z 10