Strona g?ówna Download

Menu g?ówne

Download
Up

Przyk?ady

Przyk?adowe kompletne projekty pod Eclipse dla ró?nych procesorów.  W projektach zawarte s? wszystkie podstawowe pliki - makefile, skrypt linkera, startup, tablica wektorów. Do tego skonfigurowane skróty do debuggowania (External Tool oraz Debug Configuration). W kodzie g?ównym, poza miganiem diodk? z ustalan? pr?dko?ci?, znajduje si? podstawowa konfiguracja systemu, taka jak aktywacja wszelkich akceleratorów pami?ci Flash oraz ustawienie przy pomocy PLL maksymalnej pr?dko?ci rdzenia. Projekty w katalogu doc/ zawieraj? kompletn? dokumentacj? wygenerowan? w Doxygen, na podstawie której ?atwiej b?dzie je modyfikowa? do w?asnych potrzeb.

Za??czone do przyk?adów pliki Makefile do 100% poprawnego dzia?ania wymagaj? kilku plików z GNU Coreutils (poza make: echo, mkdir, rm, sh). Instalator dla systemu Windows z podstawowymi plikami znale?? mo?na w dziale Download > Programy > Coreutils. Pliki te dost?pne s? równie? w pakiecie WinAVR. Bez wymienionych plików konieczne jest r?czne stworzenie w projekcie folderu dla generowanych plików (domy?lna nazwa tego folderu zawarta jest w Makefile w linii OUT_DIR = out ) lub kompilowanie bezpo?rednio do folderu g?ównego (wystarczy ustawi? brak katalogu - OUT_DIR = ).

 

lpc1114_blink_led (677.22 kB) hot
Przyk?adowy projekt dla NXP LPC1114. W kodzie g?ównym, poza miganiem diodk? z ustalan? pr?dko?ci?, znajduje si? podstawowa konfiguracja systemu - konfiguracja czasu dost?pu do pami?ci flash oraz rozkr?cenie PLLa na max (50MHz).
lpc1769_blink_led (907.42 kB) hot
Przyk?adowy projekt dla NXP LPC1769. W kodzie g?ównym, poza miganiem diodk? z ustalan? pr?dko?ci?, znajduje si? podstawowa konfiguracja systemu - konfiguracja opó?nie? pami?ci Flash, rozkr?cenie PLLa na max (120MHz) oraz ustawienie dzielników PCLK na 1:1 wzgl?dem zegarem rdzenia. Przyk?ad ten, podobnie jak przyk?ad dla STM32F4, skonfigurowany jest pod toolchain linaro, ale tym razem nie jest on konieczny.
lpc2103_blink_led (189.11 kB) hot
Przyk?adowy projekt dla NXP LPC2103. W kodzie g?ównym, poza miganiem diodk? z ustalan? pr?dko?ci?, znajduje si? podstawowa konfiguracja systemu - w??czenie Fast GPIO, MAM oraz rozkr?cenie PLLa na max (72MHz).
lpc4330_blink_led (764.19 kB) hot

Przyk?adowy projekt dla NXP LPC4330, skonfigurowany pod p?ytk? LPC4330-Xplorer. W kodzie g?ównym, poza miganiem diodk? z ustalan? pr?dko?ci?, znajduje si? podstawowa konfiguracja systemu - w??czenie koprocesora zmiennoprzecinkowego (FPU) oraz rozkr?cenie PLLa na max (204MHz). Przyk?ad ten wymaga toolchaina linaro (lub bleeding-edge-toolchain), poniewa? w toolchainie CodeSourcery brak jest bibliotek wspieraj?cych koprocesor zmiennoprzecinkowy. Potrzebna jest równie? rozwojowa wersja OpenOCD, dowolona typu 0.7.0-dev, poprzednie wersje - w tym "stabilne" 0.6.1 - nie obs?uguj? interfejsu pami?ci SPIFI tego uk?adu. Dodam równie?, ?e debuggowanie uk?adu jest bardzo problematyczne - najlepiej programowa? uk?ad przez OpenOCD (osobny skrót), nast?pnie r?cznie zresetowa? uk?ad, uruchomi? OpenOCD "normalnie" i uruchomi? debuggowanie skrótem "debug" - skrót "load + debug" jest w przyk?adzie niejako "pro forma", gdy? w tym momencie nie dzia?a on prawid?owo.

Ca?y projekt dost?pny jest równie? bezpo?rednio w repozytorium GIT.

stm32_blink_led (1.67 MB) hot
Przyk?adowy projekt dla ST STM32F103RB. W kodzie g?ównym, poza miganiem diodk? z ustalan? pr?dko?ci?, znajduje si? podstawowa konfiguracja systemu - w??czenie wszystkich portów GPIO, konfiguracja opó?nie? pami?ci Flash oraz rozkr?cenie PLLa na max (72MHz).
stm32cl_blink_led (1.68 MB) hot
Przyk?adowy projekt dla ST STM32F107VB. W kodzie g?ównym, poza miganiem diodk? z ustalan? pr?dko?ci?, znajduje si? podstawowa konfiguracja systemu - w??czenie wszystkich portów GPIO, konfiguracja opó?nie? pami?ci Flash oraz rozkr?cenie PLLi na max (72MHz).
stm32f4_blink_led (2.02 MB) hot
Przyk?adowy projekt dla ST STM32F407VG, skonfigurowany pod p?ytk? STM32F4DISCOVERY. W kodzie g?ównym, poza miganiem diodk? z ustalan? pr?dko?ci?, znajduje si? podstawowa konfiguracja systemu - w??czenie koprocesora zmiennoprzecinkowego (FPU), wszystkich portów GPIO, konfiguracja opó?nie? pami?ci Flash oraz rozkr?cenie PLLa na max (168MHz). Przyk?ad ten wymaga toolchaina linaro, poniewa? w toolchainie CodeSourcery brak jest bibliotek wspieraj?cych koprocesor zmiennoprzecinkowy. Ze wzgl?du na wykorzystanie p?ytki ze zintegrowanym JTAGiem typu ST-LINK/V2, do debuggowania jest potrzebna rozwojowa wersja OpenOCD, z tych dost?pnych na stronie w s?siedniej kategorii - przynajmniej z lutego 2012 (OpenOCD 0.6.0-dev-120229143915 / 0.6.0-dev-00448-gc59a441 lub wersja 64-bitowa), poprzednie wersje - w tym "stabilne" 0.5.0 - nie obs?uguj? tego JTAGa.
Display Num 

 

Powered by Phoca Download