Home
Welcome to Chopin's homepage!
'Interface' - kontroler do matryc LCD
Written by Freddie Chopin   
Monday, 16 March 2009 12:27

LCD controllerChcia?bym dzi? przedstawi? konstrukcj?, która jest autonomiczn? cz??ci? mojej pracy magisterskiej. Jest to kontroler do matryc LCD oparty o uC wraz ze specjalizowanym uk?adem drivera matrycy.

OVERVIEW:

G?ówna ide? projektu by?o stworzenie ca?kowicie autonomicznego urz?dzenia, które pe?ni?oby rol? uk?adu po?rednicz?cego mi?dzy pewnym hostem a matryc?. Host wysy?a tylko krótkie komendy, natomiast urz?dzenie zajmuje si? ich interpretacj? i wykonywaniem. St?d nazwa 'Interface' [; Urz?dzenie wykonuje kilka podstawowych rozkazów graficznych, przesy?anych przez UART lub SPI.

Last Updated on Monday, 30 September 2013 22:54
 
4R|\/|-JT4G Rev01 + Rev02
Written by Freddie Chopin   
Monday, 16 March 2009 12:06

ARM JTAGChcia?bym dzi? podzieli? si? z wami 'swoim' projektem o weso?ej nazwie [; Jest to JTAG dla procesorów ARM pod??czany do komputera za pomoc? interfejsu USB. Dodatkowo - niejako w gratisie - mo?liwe jest domontowanie (konwerter poziomów + 5 kondensatorów) konwertera USB RS-232 ze WSZYSTKIMI liniami (DCD, RX, TX, DTR, DSR, RTS, CTS, RI). Projekt ten w ca?o?ci bazuje na projekcie Turtelizer dla Ethernut'a. Przeróbki by?y konieczne, poniewa? zastosowane w Turtelizerze elementy (scalone bufory i inwerter) nie s? dost?pne w Polsce. Równie? wprowadzono kilka poprawek, aby uk?ad móg? wspó?pracowa? z targetami innymi ni? AT91R40008. Nietypowe z??cze zmienione zosta?o na standardowe, a projekt przystosowany do dost?pnej w Polsce obudowy (Z-24)...

Last Updated on Friday, 12 June 2009 11:52
 
ICD2 - 99% SMD Rev00
Written by Freddie Chopin   
Monday, 16 March 2009 10:43

ICD2 - 99% SMDD?ugo oczekiwany klon ICD2 sk?adaj?cy si? w wi?kszo?ci z elementów SMD w ko?cu powsta? [;

ICD2 - 99% SMD to klon oryginalnego ICD2 firmy Microchip. ICD2 (In Circuit Debugger) to programator i (przede wszystkim!) debugger który obs?uguje praktycznie ka?dy istniej?cy mikrokontroler produkowany przez firm? Microchip. Urz?dzenie jest w pe?ni wspierane przez zintegrowane ?rodowisko uruchomieniowe firmy Microchip - MPLAB IDE.

ICD2 ??czy si? z komputerem za pomoc? interfejsu USB. Do urz?dzenia firma Microchip dostarcza wraz z pakietem MPLAB IDE specjalne sterowniki dla systemu Windows. Do debuggowanego (lub programowanego) uk?adu ICD2 pod??czany jest za pomoc? interfejsu szeregowego zawieraj?cego 5 linii.

Przedstawiam wi?c klon ICD2 - 99% SMD, który zaprojektowa?em tak, aby by? najlepszym klonem 'in da hood' [; Dlaczego? ...

Last Updated on Saturday, 16 February 2013 16:55
 
About
Written by Freddie Chopin   
Sunday, 15 March 2009 23:16

Freddie Chopin was born in 1984. He is a graduate of Electronics and Telecommunications (Acoustics specialisation) of Faculty of Electronics, Wroclaw University of Technology. Some time ago - an embedded engineer for a company designing medical diagnostics equipment, currently - owner of DISTORTEC...

The main of Chopin's interests are...

Last Updated on Tuesday, 02 January 2018 16:31
 
«StartPrev12345678910NextEnd»

Page 10 of 10