Home Projects Analizator urz?dze? / systemów audio
User Rating: / 38
PoorBest 
Written by Freddie Chopin   
Monday, 16 March 2009 12:42
Article Index
Analizator urz?dze? / systemów audio
Hardware
Software
All Pages

SOFTWARE

Soft urz?dzenia powsta? w wi?kszo?ci w j?zyku C, jednak krytyczne miejsca wzbogacone s? du?? ilo?ci? assemblera. Ca?o?c zajmuje oko?o 18kB pami?ci FLASH (w pami?ci nie s? przechowywane ?adne stablicowane sygna?y, wszystko jest wyliczane i przechowywane w zewn?trznej pami?ci RAM).

Urz?dzenie posiada mo?liwo?? generowania 5 sygna?ów, z czego tylko 4 wykorzystane s? do pomiaru. S? to chirp (przestrajany sinus, mo?liwo?? wyboru zakresu), MLS, szum, impuls. Sygna?em dodatkowym, wykorzystywanym przy autoustawianiu jest po prostu sinus. Sygna?y te mog? mie? d?ugo?? od 256 do 2048 próbek, oczywi?cie d?ugo?? tylko w postaci 2^n [; . Wygenerowany sygna? podawany jest na wyj?cie liniowe uk?adu. Urz?dzenie odbiera sygna? poprzez wej?cie liniowe lub wej?cie mikrofonowe (wbudowany przedwzmacniacz i zasilanie fantomowe). Analogowy tor wej?ciowy posiada mo?liwo?? regulacji wzmocnienia od 1x do 100x.

Na fotce poni?ej przedstawiono mo?liwe opcje konfiguracyjne pomiaru. Jak wida? jest to poruszony ju? typ sygna?u i jego d?ugo?? oraz:

  • zakres cz?stotliwo?ci (w tym zakresie b?dzie prezentowany wynik na ekranie oraz w tym zakresie nast?pi przestrajanie funkcji chirp),
  • ilo?? cykli u?redniania (1 do 9),
  • wybór wej?cia (liniowe b?d? mikrofonowe),
  • wzmocnienie wybranego toru wej?ciowego,
  • opó?nienie wybranego toru wej?ciowego.
Analizator audio - parametry
Analizator audio - parametry

Wzmocnienie i opó?nienie nie s? modyfikowalne bezpo?rednio - mo?liwe jest jedynie automatyczne dostrojenie tych parametrów.

Pomiar opó?nienia odbywa si? poprzez przepuszczenie przez badany system / urz?dzenie krótkiego sinusa (ok 4-5 okresów). Wyliczane jest po?o?enie ekstremów dla sygna?u odebranego i wygenerowanego, przesuni?cie owych ekstremów jest opó?nieniem ca?ego toru. Maksymalne opó?nienie wynosi oko?o 43ms (2048 próbek).

Ustawienie odpowiedniego wzmocnienia opiera si? na bezpo?rednim wykorzystaniu wzoru opisuj?cego wzmacniacz nieodwracaj?cy i realizowane jest iteracyjnie, a? do spe?nienia warunku progowego lub bez tego, gdy przekroczona zostanie ustalona liczba cykli.

Po odebraniu ustalonej liczby cykli sygna?u urz?dzenie przechodzi do przetwarzania. Polega ono na wyliczeniu ze wszystkich sygna?ów transformat Fouriera (FFT), a nast?pnie (je?li trzeba) u?rednieniu ich dla kilku cykli odebranych. Na tej podstawie liczona jest transmitancja mierzonego 'czego?' - F(odebranego)/F(wygenerowanego). Dane tej postaci nast?pnie konwertowane s? do skali log-log i przedstawiane na wy?wietlaczu.

Ca?y cykl pomiaru zajmuje bardzo ma?o - najd?u?ej oczywi?cie akwizycja sygna?u, bo tego przyspieszy? si? nie da (; . Same obliczenia to jest kwestia u?amka sekundy.

Urz?dzenie pozwala wys?a? do komputera PC nast?puj?ce dane:

  • parametry pomiaru,
  • próbki sygna?u wygenerowanego oraz zarejestrowanego (jednego lub kilku),
  • wyliczone transformaty i transmitancj?.

Jesli kogos to interesuje, to moge wrzucic taki pliczek, bo chwilowo niestety go nie mam nigdzie /;

Na koniec mo?e przyk?adowe pomiary:

1. transmitancja miedzianego druta <:

2. transmitancja karty muzycznej komputerowej (wraz z odbiciem autora tematu i aparatu <: )

3. transmitancja systemu Technics sk?adaj?cego si? z procesora d?wi?ku ST-CH707, wzmacniacza SE-CH505 oraz urz?dzenia g?o?nikowego SB-CH505, pomiar archaicznym mikrofonem dynamicznym Unitra Tonsil MDO 21. W??czone na maxa podbicie basów i tonów wysokich - zdj?cie dla ustawienia FLAT wysz?o mi troszke nieostre, wi?c wrzuci?em to.

Analizator audio - pomiary
Analizator audio - pomiary
Analizator audio - pomiary
Analizator audio - pomiary
Analizator audio - pomiary
Analizator audio - pomiary

Jak mi si? b?dzie kiedy? nudzi?, to mog? zrobi? aparatem filmik z pomiarów, aby mo?na by?o us?ysze? i zobaczy? <:

Kodu i schematów nie udost?pniam, ale jak kto? chce sobie tak? zabawk? zrobi?, to odpowiem na wszelkie pytanka, które mu w tym pomog?.

Poniewa? o sprz?cie mo?na by pisa? bardzo bardzo du?o (w ko?cu napisa?em o nim ca?? prac? magisterska - ponad 100 stron <: ) to sko?cz? ju?... Czekam na pytania, na które b?d? móg? odpowiedzie?.

W tym miejscu pozdrowienia i podzi?kowania dla Promotora i Komisji!

Temat na forum elektrodyLast Updated on Friday, 12 June 2009 12:12