Home Projects Analizator urz?dze? / systemów audio
User Rating: / 38
PoorBest 
Written by Freddie Chopin   
Monday, 16 March 2009 12:42
Article Index
Analizator urz?dze? / systemów audio
Hardware
Software
All Pages
HARDWARE

Poni?ej pare fotek z?o?onej ca?o?ci.

Analizator audio
Analizator audio
Analizator audio
Analizator audio
Analizator audio
Analizator audio

Urz?dzenie ma budow? dosy? modu?ow?. Sk?ada si? z:

1. p?ytki na transformatory i przekazniczek:

Analizator audio - psu 1
Analizator audio - psu 1
Analizator audio - psu 1
Analizator audio - psu 1
 

2. p?ytki pod stabilizatory

Analizator audio - psu 2
Analizator audio - psu 2
Analizator audio - psu 2
Analizator audio - psu 2
Analizator audio - psu 2
Analizator audio - psu 2

3. p?ytki przetworników analogowo-cyfrowych i cyfrowo-analogowych

Analizator audio - codec
Analizator audio - codec
Analizator audio - codec
Analizator audio - codec
Analizator audio - codec
Analizator audio - codec
Analizator audio - codec
Analizator audio - codec
  

4. p?ytki procesora g?ównego i wszelkich dziwnych interfejsów

Analizator audio - cpu
Analizator audio - cpu
Analizator audio - cpu
Analizator audio - cpu
Analizator audio - cpu
Analizator audio - cpu
Analizator audio - cpu
Analizator audio - cpu
Analizator audio - cpu
Analizator audio - cpu
 

5. modu?u karty graficznej, który przedstawiony jest w osobnym artykule

Ad. 1. Jak wida? na p?yteczce tej znajduj? si? jedynie dwa transformatorki i przeka?nik. Transformator 1x6V zasila cz??? cyfrow? urz?dzenia, natomiast transformator 2x12V - cz??? analogow?. Za po?rednictwem procesora g?ównego mo?liwe jest odci?cie napi?cia siecowego od przeka?nika zasilaj?cego cz??? analogow?.

Ad. 2. Nic specjalnego poza stabilizacj? kilku napi??: 3.3V i 5V dla cz??ci cyfrowej oraz 5V, +/-12V dla cz??ci analogowej. Dodatkowo otwarty kolektor do za??czania przeka?nika stanem logicznym z procesora. Po jednej stronie gniazda dla transformatorów, po drugiej wyprowadzenia dla pozosta?ych 3 modu?ów urz?dzenia (cyfrowka, analogowka, LCD).

Ad. 3. Modu? ten oparty jest o przetworniki sigma-delta AD1854 i AD1870. Pracuj? one z cz?stotliwo?ci? próbkowania 48kHz, a rozdzielczo?? próbkowania wynosi 16-bitów. Przetworniki z procesorem komunikuj? si? przy pomocy magistrali I2S. Tor wyj?ciowy wyposa?ony jest w filtr rekonstrukcyjny trzeciego rz?du, zaczerpni?ty z dokumentacji przetwornika. Tory wej?ciowe maj? filtry antyaliasingowe drugiego rz?du. Tory wej?ciowe wyposa?one s? w uk?ad regulacji wzmocnienia oparty o wzmacniacz nieodwracaj?cy oraz potencjometr cyfrowy (AD5231). Dodatkowo tor mikrofonowy wyposa?ony jest w scalony przedwzmacniacz (SSM2019) i zasilanie fantomowe (12V). Wej?cie do toru mikrofonowego jest symetryczne. Wykorzystane wzmacniacze operacyjne to uk?ady AD8599.

Ad. 4. Ca?o?? 'zabawki' oparta zosta?a o procesor dsPIC33FJ256GP710. Na p?ytce tej znajduje si? w zasadzie jedynie procek, RAM (512kB) i transceiver RS-232. S?u?y ona g?ównie jako host dla wszystkiego co jest w urz?dzeniu. Zawiera ona z??cza dla 8 przycisków, 4 diodek sygnalizacyjnych, modu?u przetworników (I2S, SPI, pare linii steruj?cych), modu?u karty graficznej (SPI) oraz po??czenia z PC (RS-232).

Ad. 5. wszystko zosta?o opisane w temacie podlinkowanym, wi?c dodam tylko, ?e konieczne okaza?o si? dorobienie regulacji jasno?ci pod?wietlenia, dlatego te? na zdj?ciach wida? te prze?liczne druciki [;

Ca?o?? zosta?? upchni?ta w obudow? Z-25 firmy Kradex.

Zdj?cia oczywi?cie nie s? najnowsze. W fina?owym urz?dzeniu znalaz?y si? jeszcze diodki sygnalizacyjne (STANDBY, POWER, BUSY, ERROR) oraz opisy tych diodek i opisy przycisków.Last Updated on Friday, 12 June 2009 12:12