Home Projects Analizator urz?dze? / systemów audio
User Rating: / 38
PoorBest 
Written by Freddie Chopin   
Monday, 16 March 2009 12:42
Article Index
Analizator urz?dze? / systemów audio
Hardware
Software
All Pages

audio spectrum analyzer

Przedstawiam urz?dzenie, którego funkcj? jest pomiar charakterystyk cz?stotliwo?ciowych urz?dze? i systemów audio. Charakterystyki cz?stotliwo?ciowe to nic innego jak transmitancja, a mierzonym obiektem mo?e by? wszystko do czego mo?na wpu?ci? sygna? liniowy i odebra? sygna? liniowy lub mikrofonowy.

Dlaczego to zrobi?em?

Urz?dzenie powsta?o jako moja praca magisterska. Zaj??o ca?kiem sporo czasu i poch?on??o ca?kiem niezle koszty w sumie, ktore by?yby jeszcze wi?ksze gdyby nie mo?liwo?? zamawiania próbek od pewnych firm (;

Za?o?enia

Za?o?eniem by?o skonstruowanie urz?dzenia maksymalnie autonomicznego, dlatego te? sprz?cik do dzia?ania wymaga jedynie zasilania sieciowego i niczego ponad to. Mo?liwe jest podpi?cie urz?dzenia do komputera PC, dzi?ki czemu mo?na na owego peceta wys?a? wszystkie dane wygenerowane, zgromadzone i obliczone przez urz?dzenie (o tym jeszcze dalej).

Przyk?ady zastosowania:

  • pomiar charakterystyki cz?stotliwo?ciowej urz?dzenia przetwarzaj?cego takiego jak equalizer, procesor d?wi?ku, procesor g?o?nikowy, mikser, ... ,
  • pomiar charakterystyki cz?stotliwo?ciowej g?o?nika (pomiar mikrofonem wzorcowym),
  • pomiar charakterystyki cz?stotliwo?ciowej systemu nag?osnieniowego (pomiar mikrofonem wzorcowym),
  • ...


Last Updated on Friday, 12 June 2009 12:12