Home Projects 4R|/|-JT4G Rev01 + Rev02
4R|\/|-JT4G Rev01 + Rev02
User Rating: / 35
PoorBest 
Written by Freddie Chopin   
Monday, 16 March 2009 12:06
Article Index
4R|\/|-JT4G Rev01 + Rev02
Galeria
All Pages

ARM JTAGChcia?bym dzi? podzieli? si? z wami 'swoim' projektem o weso?ej nazwie [; Jest to JTAG dla procesorów ARM pod??czany do komputera za pomoc? interfejsu USB. Dodatkowo - niejako w gratisie - mo?liwe jest domontowanie (konwerter poziomów + 5 kondensatorów) konwertera USB RS-232 ze WSZYSTKIMI liniami (DCD, RX, TX, DTR, DSR, RTS, CTS, RI). Projekt ten w ca?o?ci bazuje na projekcie Turtelizer dla Ethernut'a. Przeróbki by?y konieczne, poniewa? zastosowane w Turtelizerze elementy (scalone bufory i inwerter) nie s? dost?pne w Polsce. Równie? wprowadzono kilka poprawek, aby uk?ad móg? wspó?pracowa? z targetami innymi ni? AT91R40008. Nietypowe z??cze zmienione zosta?o na standardowe, a projekt przystosowany do dost?pnej w Polsce obudowy (Z-24)...

Drobny opis:

Powsta?y dwie wersje projektu:

Rev01 - to wersja jednostronna, która pasuje do obudowy Z-7A i (z racji owej jednostronno?ci) mo?e by? ona wykonana w domu ?elazkiem

Rev02 - wersja zminimalizowana i dwustronna. Elektrycznie zgodna w 99% z wersj? Rev01 (doda?em tutaj dwie diodki [; ). Raczej niewykonalna metodami domowymi (przelotki pod uk?adami). P?ytka by?a zamawiana w firmie. Ta wersja pasuje do obudowy Z-24 (a najlepiej pasuje do tej prze?roczystej wersji [; ).

Wszelkie opisy tu zamieszczone s? prawdziwe dla jednej i drugiej wersji.

JTAG ten wspó?pracuje najlepiej ze ?rodowiskami open-source opartymi na GCC. Ja osobi?cie wykorzystuj? go w ?rodowisku Yagarto. Komunikacja IDE JTAG odbywa si? za pomoc? open-source'owego (w??czonego do Yagarto) OpenOCD. Uk?adzik pracuje równie? w ?rodowisku CrossWorks, jednak nie mam poj?cia, jak uruchomi? w nim diodki [; Nie wiedzie? czemu CrossWorks jako? nie kuma, ?e diodki mo?na zapala? te? zerem, a nie tylko plusem [; W ka?dym razie to jest detal.

Dog??bna instrukcja instalacji, konfiguracji i u?ytkowania tego JTAGa znajduje si? w dokumentacji, która jest zamieszczona w sekcji download (+ linki na ko?cu artyku?u). Nie b?d? si? wi?c powtarza? [;

Konwerter RS-232 oparty na extremalnie drogim [; konwerterze poziomów MAX3243 pozwala na pod??czenie i poprawne dzia?anie ka?dego urz?dzenia wykorzystuj?cego port szeregowy - programatorów, JTAGów do AVRa, modemów i ró?nych innych dziwactw, które wymagaj? dla przyk?adu jakich? bardziej zaawansowanych metod kontroli przep?ywu. Od strony technicznej i fizycznej port COM który mo?na doda? do tego JTAGa jest w 100% zgodny z portem COM w komputerze PC.

Calkiem sporo napisane jest o tym JTAGu w tym temacie na forum elektrody.

Istnieje mo?liwo?? ponowienia zamówienia na p?ytki, je?li znajdzie si? kilkana?cie ch?tnych osób (powiedzmy, ?e ok 20 sztuk by?oby ca?kiem ok). Za p?ytk? wychodzi?o 10zl. Je?li 'wi?kszo??' (czyli ?eby tego by?o z 10 conajmniej) ma na to ochot?, to i tym razem mog? zamówi? te? tak zwane 'komplety cz??ci', scalaczek g?ówny (FT2232) i obudowy. Wychodzi za to (odpowiednio) _oko?o_ 13, 27, 5 ('oko?o' dlatego, ?e zale?nie od ilo?ci osób ró?nie roz?o?? si? koszty przesy?ek, a pozatym w hurtowniach trzeba zamawia? bardzo du?e ilo?ci elementów SMD i do tego jest pewne minimum - ostateczne kwoty jestem w stanie poda? jak b?dzie wiadomo ile konkretnie osób by?oby ch?tnych, niemniej jednak b?d? one oscylowa? w?a?nie wokó? liczb podanych wy?ej). Jak wi?c wida? kompletn? ca?o?? to w sumie ?mieszne koszty ok 50-60z?, bior?c pod uwag? fakt, ?e w zasadzie identyczne rozwi?zania firmowe kosztuj? po kilka setek <:

P.S. nie polecam zabawy osobom nie maj?cym dosy? dobrej wprawy w lutowaniu SMD - elementy s? w obudowach 0805, a FT2232 ma raster 0.5mm.

Temat na forum elektrody

PDFy z dokumentacj? do obydwóch wersji mo?na znale?? w dziale Download -> Projekty -> 4R|\/|-JT4G.Last Updated on Friday, 12 June 2009 11:52