Home Projects ICD2 - 99% SMD Rev00
ICD2 - 99% SMD Rev00
User Rating: / 37
PoorBest 
Written by Freddie Chopin   
Monday, 16 March 2009 10:43
Article Index
ICD2 - 99% SMD Rev00
Galeria
All Pages

ICD2 - 99% SMDD?ugo oczekiwany klon ICD2 sk?adaj?cy si? w wi?kszo?ci z elementów SMD w ko?cu powsta? [;

ICD2 - 99% SMD to klon oryginalnego ICD2 firmy Microchip. ICD2 (In Circuit Debugger) to programator i (przede wszystkim!) debugger który obs?uguje praktycznie ka?dy istniej?cy mikrokontroler produkowany przez firm? Microchip. Urz?dzenie jest w pe?ni wspierane przez zintegrowane ?rodowisko uruchomieniowe firmy Microchip - MPLAB IDE.

ICD2 ??czy si? z komputerem za pomoc? interfejsu USB. Do urz?dzenia firma Microchip dostarcza wraz z pakietem MPLAB IDE specjalne sterowniki dla systemu Windows. Do debuggowanego (lub programowanego) uk?adu ICD2 pod??czany jest za pomoc? interfejsu szeregowego zawieraj?cego 5 linii.

Przedstawiam wi?c klon ICD2 - 99% SMD, który zaprojektowa?em tak, aby by? najlepszym klonem 'in da hood' [; Dlaczego? ...

 • maksymalne uproszczenie urz?dzenia (rezygnacja ze zb?dnych i ma?o funkcjonalnych rozwi?za?) przy jednoczesnym zachowaniu maksymalnej funkcjonalno?ci (przede wszystkim uk?adów konwersji poziomów napi??) i zwi?kszeniu wygody w stosunku do pozosta?ych klonów,
 • maksymalne zmniejszenie urz?dzenia (dzi?ki zastosowaniu g?ównie elementów SMD), a jednocze?nie dopasowanie go do popularnych w PL obudów (Z-23 firmy Kradex),
 • ma?e, wygodne i popularne gniazdko USB mini B,
 • rezygnacja z beznadziejnego gniazda RJ-11, zast?pienie go popularnym i wygodnym gniazdem IDC-10, przy jednoczesnym zachowaniu standardowej kolejno?ci,
 • ...

Zaprojektowana przeze mnie p?ytka drukowana ma wymiary 75 x 52 mm, jest ona dwustronna, otwory s? metalizowane, opis jednostronny. Na zdj?ciach mo?na ?atwo zauwa?y?, ?e na p?ytce jest dosy? sporo wolnego miejsca - wynika to z faktu, ?e uk?adu nie da?oby si? upakowa? tak, aby pasowa? do mniejszej obudowy, wi?c równie dobrze mo?na by?o zmniejszy? stopie? kompresji (m.in. przez jednostronne umieszczenie elementów), tak aby ca?o?? ?adnie pasowa?a do wybranej obudowy.

Z pierwszej serii zamówienia (40 sztuk p?ytek) skorzysta?o poza mn? wiele osób - zorganizowa?em grupowe zamówienie na p?ytki, komplety cz??ci (wszystko poza prockami), obudowy, kable USB no i same procki. Ceny kszta?towa?y si? nast?puj?co:

 • p?ytka - 15,
 • komplet cz??ci - 15,
 • obudowa - 4,5,
 • kabel USB - 8,
 • procki - 50.

Istnieje mo?liwo?? ponowienia ca?ej akcji - ch?tnych prosz? o zg?aszanie si? do mnie na priv'a. Ostrzegam jednocze?nie o tym, ?e cena p?ytek b?dzie wy?sza, poniewa? by?o to moje ostatnie zamówienie w firmie Gama, która ma bardzo przyst?pne ceny. Niestety 'tanio' nie znaczy 'dobrze' - do tej pory (a wzi??em tam wcze?niej ok. 100 p?ytek) by?o ok, ale teraz to szkoda gada?... Zamówienie w innej firmie b?dzie niestety dro?sze - szacuj?, ?e cena p?ytki wyniesie oko?o 20-25z?.

Temat na forum elektrody

Dla zainteresowanych w dziale Download -> Projekty -> ICD2 - 99% SMD:

 • manual do urz?dzenia mojego autorstwa - zawiera dog??bne opisy, schemat, list? elementów, ...
 • wsady do mikrokontrolerów tworz?cych ICD2,
 • uwagi do zamówie? realizowanych za moim po?rednictwem.

EDIT: 16.02.2013
W zwi?zku z pojawiaj?cymi si? co jaki? czas pytaniami, informuj?, ?e niestety nie ma ju? mo?liwo?ci zamówienia p?ytek i / lub zmontowanych klonów, za to w dziale Download > ICD2 - 99% SMD udost?pnione zosta?y pliki gerber tego projektu, dzi?ki czemu mo?liwe jest wykonanie / zamówienie p?ytek we w?asnym zakresie.Last Updated on Saturday, 16 February 2013 16:55