Home Projects
Projects
JTAG-lock-pick Tiny 2
User Rating: / 37
PoorBest 
Written by Freddie Chopin   
Saturday, 02 February 2013 13:02

JTAG-lock-pick Tiny 2JTAG-lock-pick Tiny 2 is an ARM core processors' JTAG using USB 2.0 bus to connect to PC. The device is based on FTDI FT232H chip – a single channel USB <=> UART/FIFO converter. Designs goals of JTAG-lock-pick Tiny 2 project were to create a small and cheap, but at the same time fully functional and fast, interface that would fit various needs.

Last Updated on Saturday, 02 February 2013 13:47
 
JTAG-lock-pick
User Rating: / 116
PoorBest 
Written by Freddie Chopin   
Wednesday, 02 September 2009 17:59

JTAG-lock-pickJTAG-lock-pick to JTAG do procesorów z rdzeniem ARM pod??czany do komputera PC przez magistral? USB. Projekt ten bazuje na istniej?cym rozwi?zaniu firmy Amontec o nazwie JTAGkey. Urz?dzenie oparte jest o uk?ad FTDI FT2232, czyli dwukana?owy konwerter USB <=> UART/FIFO. Zaprojektowany uk?ad na pierwszym kanale udost?pnia interfejs JTAG, natomiast na drugim pe?ny interfejs UART/RS-232 (RXD, TXD, RTS, CTS, DCD, DSR, DTR, RI) z mo?liwo?ci? do??czenia konwertera RS-485. Projekt JTAG-lock-pick tworzony by? jako rozwi?zanie bezkompromisowe i rozbudowane, wykorzystuj?ce wszystkie mo?liwo?ci zastosowanych uk?adów.

Last Updated on Friday, 11 September 2009 16:35
 
User Rating: / 38
PoorBest 
Written by Freddie Chopin   
Monday, 16 March 2009 12:42

audio spectrum analyzer

Przedstawiam urz?dzenie, którego funkcj? jest pomiar charakterystyk cz?stotliwo?ciowych urz?dze? i systemów audio. Charakterystyki cz?stotliwo?ciowe to nic innego jak transmitancja, a mierzonym obiektem mo?e by? wszystko do czego mo?na wpu?ci? sygna? liniowy i odebra? sygna? liniowy lub mikrofonowy.

Dlaczego to zrobi?em?

Urz?dzenie powsta?o jako moja praca magisterska. Zaj??o ca?kiem sporo czasu i poch?on??o ca?kiem niezle koszty w sumie, ktore by?yby jeszcze wi?ksze gdyby nie mo?liwo?? zamawiania próbek od pewnych firm (;

Za?o?enia

Za?o?eniem by?o skonstruowanie urz?dzenia maksymalnie autonomicznego, dlatego te? sprz?cik do dzia?ania wymaga jedynie zasilania sieciowego i niczego ponad to. Mo?liwe jest podpi?cie urz?dzenia do komputera PC, dzi?ki czemu mo?na na owego peceta wys?a? wszystkie dane wygenerowane, zgromadzone i obliczone przez urz?dzenie (o tym jeszcze dalej).

Przyk?ady zastosowania:

  • pomiar charakterystyki cz?stotliwo?ciowej urz?dzenia przetwarzaj?cego takiego jak equalizer, procesor d?wi?ku, procesor g?o?nikowy, mikser, ... ,
  • pomiar charakterystyki cz?stotliwo?ciowej g?o?nika (pomiar mikrofonem wzorcowym),
  • pomiar charakterystyki cz?stotliwo?ciowej systemu nag?osnieniowego (pomiar mikrofonem wzorcowym),
  • ...
Last Updated on Friday, 12 June 2009 12:12
 
'Interface' - kontroler do matryc LCD
User Rating: / 52
PoorBest 
Written by Freddie Chopin   
Monday, 16 March 2009 12:27

LCD controllerChcia?bym dzi? przedstawi? konstrukcj?, która jest autonomiczn? cz??ci? mojej pracy magisterskiej. Jest to kontroler do matryc LCD oparty o uC wraz ze specjalizowanym uk?adem drivera matrycy.

OVERVIEW:

G?ówna ide? projektu by?o stworzenie ca?kowicie autonomicznego urz?dzenia, które pe?ni?oby rol? uk?adu po?rednicz?cego mi?dzy pewnym hostem a matryc?. Host wysy?a tylko krótkie komendy, natomiast urz?dzenie zajmuje si? ich interpretacj? i wykonywaniem. St?d nazwa 'Interface' [; Urz?dzenie wykonuje kilka podstawowych rozkazów graficznych, przesy?anych przez UART lub SPI.

Last Updated on Monday, 30 September 2013 22:54
 
4R|\/|-JT4G Rev01 + Rev02
User Rating: / 35
PoorBest 
Written by Freddie Chopin   
Monday, 16 March 2009 12:06

ARM JTAGChcia?bym dzi? podzieli? si? z wami 'swoim' projektem o weso?ej nazwie [; Jest to JTAG dla procesorów ARM pod??czany do komputera za pomoc? interfejsu USB. Dodatkowo - niejako w gratisie - mo?liwe jest domontowanie (konwerter poziomów + 5 kondensatorów) konwertera USB RS-232 ze WSZYSTKIMI liniami (DCD, RX, TX, DTR, DSR, RTS, CTS, RI). Projekt ten w ca?o?ci bazuje na projekcie Turtelizer dla Ethernut'a. Przeróbki by?y konieczne, poniewa? zastosowane w Turtelizerze elementy (scalone bufory i inwerter) nie s? dost?pne w Polsce. Równie? wprowadzono kilka poprawek, aby uk?ad móg? wspó?pracowa? z targetami innymi ni? AT91R40008. Nietypowe z??cze zmienione zosta?o na standardowe, a projekt przystosowany do dost?pnej w Polsce obudowy (Z-24)...

Last Updated on Friday, 12 June 2009 11:52
 
More Articles...
«StartPrev12NextEnd»

Page 1 of 2