Home Articles ARM Przyk?ady dla STM32 + STM32F10x Standard Peripherals Library
Przyk?ady dla STM32 + STM32F10x Standard Peripherals Library
User Rating: / 47
PoorBest 
Written by Freddie Chopin   
Wednesday, 11 January 2012 21:35
Article Index
Przyk?ady dla STM32 + STM32F10x Standard Peripherals Library
Wspólny pocz?tek
Sposób 1
Sposób 2
Sprawdzenie konfiguracji
Outro
All Pages

Outro

Na podstawie opisanych powy?ej dwóch sposobów mo?na oczywi?cie opracowa? jeszcze kilka innych kombinacji, z których najbardziej interesuj?ca wydaje si? by? wersja z wykorzystaniem jedynie pliku Makefile z przyk?adów, podczas gdy pozosta?e pliki (startup, skrypt linkera, ...) b?d? pochodzi?y (np.) z paczki z bibliotek?. Taka konfiguracja by?aby jedynie nieznacznie zmieniona wzgl?dem drugiego z opisanych tu sposobów, trzeba tylko pami?ta? o dwóch drobnostkach z pliku Makefile:

  • rozszerzenie plików assemblerowych (parametr AS_EXT) skonfigurowane jest jako .S, natomiast w paczce pochodz?cej od ST pliki te maj? rozszerzenie .s (ma?a litera),
  • parametr USES_CXX nie ma znaczenia dla startupa nie pochodz?cego z przyk?adów.

W razie pyta? lub niejasno?ci, problemów i nie?cis?o?ci - jak zwykle - kontaktujcie si? ze mn? przez komentarze pod artyku?em, formularz kontaktowy strony lub przez temat na forum elektrody po?wi?cony temu artyku?owi.Last Updated on Monday, 15 October 2012 22:24