Home Articles ARM Przyk?ady dla STM32 + STM32F10x Standard Peripherals Library
Przyk?ady dla STM32 + STM32F10x Standard Peripherals Library
User Rating: / 47
PoorBest 
Written by Freddie Chopin   
Wednesday, 11 January 2012 21:35
Article Index
Przyk?ady dla STM32 + STM32F10x Standard Peripherals Library
Wspólny pocz?tek
Sposób 1
Sposób 2
Sprawdzenie konfiguracji
Outro
All Pages

Wspólny pocz?tek

Dzia?ania rozpoczynamy od zaimportowania przyk?adu jako nowego projektu do Eclipse. Po uruchomieniu Eclipse klikamy wi?c w menu File, a nast?pnie w opcj? Import..., z ga??zi General wybieramy opcj? Existing Projects into Workspace i klikamy Next. Na kolejnej stronie wybieramy radiobuttona obok Select archive file i wprowadzamy ?cie?k? do archiwum z projektem który chcemy zaimportowa? - r?cznie lub za pomoc? przycisku Browse.... Po klikni?ciu przycisku Finish w drzewie projektów stworzony zostanie nowy projekt z gotowymi ustawieniami i wszystkimi plikami.

Je?li w workspace istnieje ju? projekt o danej nazwie, nie b?dzie mo?liwe zaimportowanie go z archiwum. W takim wypadku nale?y otworzy? istniej?cy ju? projekt, zmieni? jego nazw? (File > Rename gdy projekt jest zaznaczony lub opcja Rename z menu kontekstowego projektu) i dopiero wtedy zaimportowa? projekt wg powy?szego opisu. Po poprawnym imporcie mo?na projektom zmieni? nazwy wed?ug uznania lub zostawi? takie jak s? obecnie.

Teraz nale?y przyst?pi? do "odchudzenia" projektu z plików, które b?d? nam zb?dne. Usuwamy wi?c:

  • folder inc wraz z zawarto?ci?,
  • wszystkie pliki poza hdr_special_registers.h z katalogu hdr (w wersji 1.2.1 skasowa? wi?c nale?y pliki hdr_bitband.h, hdr_gpio.h i hdr_rcc.h),
  • wszystkie pliki poza startupem (startup.S), tablic? wektorów (vectors.c), Makefile i skryptem linkera (STM32F103xB_rom.ld lub STM32F107xB_rom.ld), ewentualnie mo?na zostawi? Doxyfile (w wersji 1.2.1 skasowa? wi?c nale?y pliki config.h, gpio.c, gpio.h i main.c).

Celem tej operacji jest pozbycie si? z projektu funkcji main(), tak wi?c mo?na si? ograniczy? do skasowania samego pliku main.c lub nawet jedynie zmiany nazwy istniej?cej w nim funkcji main() na cokolwiek innego.

W tym momencie do projektu mo?emy doda? kilka plików potrzebnych do funkcjonowania biblioteki. Po zaznaczeniu naszego projektu klikamy wi?c na opcj? Import... z menu File (lub ta sama opcja z menu kontekstowego projektu), z grupy General wybieramy pozycj? File System i klikamy na Next. Nast?pnie podajmy ?cie?k? do szablonu projektu wchodz?cego w sk?ad biblioteki - r?cznie lub przyciskiem Browse - w moim przypadku b?dzie to c:\STM32F10x_StdPeriph_Lib_V3.5.0\Project\STM32F10x_StdPeriph_Template. W prawym okienku wybieramy do zaimportowania (poprzez zaznaczenie checkboxów) pliki stm32f10x_conf.h oraz system_stm32f10x.c i klikamy przycisk Finish.

Do projektu dodajemy te? pusty plik main.c - menu File > New > Source File, nast?pnie podajemy nazw? main.c w polu Source file i klikamy Finish (nazwa pliku oczywi?cie dowolna, byle mia? on rozszerzenie .c). W pliku tym umieszczamy pust? (na razie) funkcj? main():

int main(void)
{
return 0;
}Last Updated on Monday, 15 October 2012 22:24