Home Articles ARM Przyk?ady dla STM32 + STM32F10x Standard Peripherals Library
Przyk?ady dla STM32 + STM32F10x Standard Peripherals Library
User Rating: / 47
PoorBest 
Written by Freddie Chopin   
Wednesday, 11 January 2012 21:35
Article Index
Przyk?ady dla STM32 + STM32F10x Standard Peripherals Library
Wspólny pocz?tek
Sposób 1
Sposób 2
Sprawdzenie konfiguracji
Outro
All Pages

W ramach krótkiego wst?pu, powiem tylko, ?e osobi?cie nie polecam u?ywania biblioteki standardowej dla STM32 (STM32F10x Standard Peripherals Library), z kilku powodów, z których najwa?niejszym jest to, ?e tak czy siak nie ominie nas przeczytanie manuala dla danego uk?adu i zrozumienie zasady dzia?ania i konfiguracji danego uk?adu peryferyjnego, wi?c po co dok?ada? sobie do tego jeszcze dokumentacj? biblioteki? Z bibliotek? ale bez zrozumienia danego uk?adu peryferyjnego nic nie zrobimy, w odwrotnej "konfiguracji" (bez biblioteki, z wiedz?) - mo?na zrobi? wszystko co si? tylko chce. Generalnie wi?kszo?? zarzutów wzgl?dem tej biblioteki zebrana zosta?a w tym temacie na forum elektrody.

Nie da si? jednak zaprzeczy?, ?e s? osoby dla których mo?liwo?? u?ycia tej biblioteki jest wa?na i do nich w?a?nie kierowany jest ten artyku?.

Artyku? ten oparty jest o nast?puj?ce sk?adniki w nast?puj?cych wersjach (s? to najnowsze wersje na obecn? chwil?):

  • projekt dla STM32 w postaci archiwum .zip pobrany z dzia?u Download > ARM > Przyk?ady (artyku? bazuje na wersji stm32_blink_led-1.2.1-120107),
  • biblioteka STM32F10x Standard Peripherals Library rozpakowana w dowolnym miejscu (artyku? bazuje na wersji 3.5.0 rozpakowanej w g?ównym katalogu dysku c:, a wi?c dost?pnej pod ?cie?k? c:\STM32F10x_StdPeriph_Lib_V3.5.0).
  • ?rodowisko skonfigurowane wed?ug minimalnie zmodyfikowanego (unowocze?nionego, szczegó?y opisane w komentarzach pod artyku?em i w temacie na forum elektrody) opisu z artyku?u ARM toolchain - tutorial:

Sposobów sprz?gni?cia przyk?adowych projektów z bibliotek? jest kilka, przedstawi? dwa podstawowe jakie przysz?y mi do g?owy. Obydwa maj? wspólny "pocz?tek" i wspólny "koniec" (sprawdzenie konfiguracji).Last Updated on Monday, 15 October 2012 22:24