Home Articles ARM ARM toolchain - tutorial
ARM toolchain - tutorial
User Rating: / 308
PoorBest 
Written by Freddie Chopin   
Sunday, 17 May 2009 16:36
Article Index
ARM toolchain - tutorial
ARM toolchain
Debugger
Edytor (IDE)
Eclipse + OpenOCD + GDB
Epilog
All Pages

Edytor (IDE)

Finalny krok pozwoli sterowa? prac? wszystkich aplikacji za pomoc? jednego programu. Eclipse umo?liwia wykorzystanie plików makefile do kontrolowania procesu kompilacji. Mo?liwo?? obs?ugi dodatkowych - zewn?trznych - aplikacji umo?liwi uruchamianie w tle OpenOCD, za pomoc? którego mo?na wgrywa? do mikrokontrolera kod wynikowy. Mo?liwo?? debuggowania przy u?yciu GDB u?atwi proces tworzenia oprogramowania i eliminacji b??dów.

Przed rozpocz?ciem u?ywania Eclipse warto zainstalowa? najnowsz? wersj? Java Runtime Environment.

Najnowsz? wersj? Eclipse (w chwili pisania tego artyku?u - 3.4.2 czyli Ganymede SR2) mo?na znale?? zawsze na stronie domowej projektu w sekcji Download. Do tworzenia oprogramowania na procesory ARM potrzebna b?dzie wersja Eclipse IDE for C/C++ Developers.
Eclipse download

Po ?ci?gni?ciu paczki przeznaczonej dla stosownego systemu operacyjnego wystarczy j? rozpakowa? do dowolnego folderu na dysku - Eclipse nie wymaga instalacji. Folderem tym mo?e by? C:\Program Files\Eclipse (; .

Po uruchomieniu Eclipse pojawi si? pytanie o domy?ln? lokalizacj? projektów (Workspace) - wybieraj?c ?cie?k? nale?y zwróci? baczn? uwag?, aby nie zawiera?a ona ?adnych spacji, poniewa? to mo?e przyczyni? si? do myl?cych b??dów kompilacji, na pozór nie maj?cych nic wspólnego z ?cie?kami dost?pu. Z tego wzgl?du proponowana domy?lnie w systemie Windows ?cie?ka typu C:\Documents and Settings\[profil]\workspace nie jest dobrym rozwi?zaniem. Dla celów przyk?adu niech b?dzie to c:\ARM . Po wybraniu ?cie?ki warto zaznaczy? opcj? Use this as the default and do not ask again, dzi?ki czemu pytanie to nie b?dzie pojawia? si? przy ka?dym uruchomieniu edytora. Je?li w przysz?o?ci zajdzie potrzeba zmiany domy?lnego folderu, mo?na tego dokona? za pomoc? File > Switch Workspace > Other... .

Po pierwszym uruchomieniu Eclipse pojawia si? okno powitalne, które pomin?? mo?na przy u?yciu ikony skrajnie prawej ikony - Workbench. Warto w tym momencie przestawi? od razu 2 rzeczy: odznaczy? opcj? Build Automatically w menu Project, oraz odznaczy? opcj? Start a build immediately w Project > Clean.

Poniewa? GCC dla ARMów nie jest w jakikolwiek sposób zintegrowane z Eclipse, przy okazji ka?dego nowego projektu konieczne jest ustawianie kilku opcji od nowa. Niestety nie wszystkie ustawienia przenosz? si? przy okazji kopiowania projektu, wi?c bezpieczniej klikn?? par? razy przy okazji ka?dego nowego projektu.

Aby stworzy? nowy projekt, zgodnie z logik? nale?y wykorzysta? opcj? File > New > C Project. Po nazwaniu projektu - na przyk?ad test - i wybraniu jego typu (Makefile project > Empty Project > -- Other Toolchain --) mo?na od razu klikn?? na Finish. Opcje projektu mo?na ustawia? w menu Project > Properties (albo po klikni?ciu prawym klawiszem myszki na stworzony projekt w Project Explorer po lewej i wybraniu opcji Properties). Zestaw opcji które nale?y zmieni? jest nast?puj?cy:

  1. C/C++ Build - w zak?adce Builder Settings nale?y odznaczy? opcj? Use default build command i do nowo odblokowanego pola tekstowego w zamian make wpisa? cs-make, gdy? tak w?a?nie zwie si? make.exe pochodz?cy z pakietu CodeSourcery.
  2. C/C++ Build > Settings w zak?adce Binary Parsers zaznaczy? nale?y GNU Elf Parser, a nast?pnie - po klikni?ciu tej opcji - w polach tekstowych poni?ej nale?y poda? ?cie?k? do odpowiednich plików pochodz?cych z pakietu CodeSourcery - w przypadku standardowej instalacji pliki te znajduj? si? w folderze C:\Program Files\CodeSourcery\Sourcery G++ Lite\bin\ ( C:\Program Files\CodeSourcery\Sourcery G++ Lite\bin\arm-none-eabi-addr2line.exe , C:\Program Files\CodeSourcery\Sourcery G++ Lite\bin\arm-none-eabi-c++filt.exe ).
Eclipse settings
Eclipse settings
Eclipse settings
Eclipse settings

Poniewa? ka?dy projekt zawiera zawsze pewne typowe i rzadko modyfikowane pliki (makefile, skrypt linkera, startup, ...), proces ich do??czania mo?na przyspieszy?. Zasadniczo poza opcj? klasyczn? - punkt 1 - mo?liwe s? dwa sposoby szybkiego dodawania plików do projektu. Tak wi?c dodawa? pliki do projektu mo?na nast?puj?cymi sposobami:

  1. Klasycznie - tworzy? plik, a zawarto?? wpisa? r?cznie lub skopiowa? z innego ?ród?a. Do takowych dzia?a? wykorzysta? mo?na (standardowe) opcje File > New > ... lub za pomoc? opcji New > ... dost?pnej po klikni?ciu prawym przyciskiem myszy w dowolny folder otwartego projektu.
  2. Masowo - wykorzystuj?c mechanizm importowania plików w Eclipse - File > Import (lub prawym klawiszem w projekt i Import). Aby zaimportowa? pliki / foldery z dowolnego miejsca systemu plików wykorzysta? nale?y opcj? General > File System. Po wybraniu folderu z którego chcemy importowa?, mo?liwe jest wybranie plików i folderów jakie maj? zosta? zaimportowane oraz kilku dodatkowych opcji.
  3. Zewn?trznie - po modyfikacji zawarto?ci folderu projektu i wybraniu opcji File > Refresh (lub prawym klawiszem w projekt i Refresh) wprowadzone zmiany zostan? wykryte i zapisane w projekcie.

Zak?adaj?c, ?e do projektu dodane s? wszystkie potrzebne pliki, ca?o?? mo?na skompilowa? za pomoc? opcji Project > Build All lub w menu kontekstowym projektu Build Project lub - najwygodniej - skrótem klawiszowym Ctrl+B.

Warto pami?ta? o tym, ?e kompilacja - jako proces zewn?trzny wzgl?dem Eclipse - bazuje na zapisanych wersjach plików, a nie na tym co widoczne jest w edytorze. Eclipse przed kompilacj? nie zapisuje i nie ostrzega przed zmodyfikowanymi plikami.

Przebieg procesu kompilacji mo?na ?ledzi? w zak?adce Console, natomiast po zako?czonym dzia?aniu make'a w zak?adce Problems mo?na przejrze? (ewentualne) wykryte b??dy oraz ostrze?enia.Last Updated on Friday, 12 June 2009 11:31